عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی:

نویسندگان

چکیده

  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان پایین­دست سد گلبلاغ نسبت به طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی است. تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده، که به روش پیمایشی در نیمه اول 1390 انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 120 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه­ای بود که روایی آن بر اساس نظر اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از معادله آلفای کرونباخ از 76/0 تا 85/0 محاسبه شد. با توجه به نتایج پژوهش، متغیرهای تحصیلات، رضایت از طرح، عوامل اقتصادی، عوامل انگیزشی، عوامل ترویجی - آموزشی، عوامل اجتماعی - فرهنگی، و عوامل مربوط به طرح دارای رابطه معنی‌دار با نگرش کشاورزان نسبت به طرح سامان­دهی اراضی است؛ و بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، چهار متغیر عوامل مربوط به طرح، عوامل اقتصادی، عوامل انگیزشی، و تحصیلات 4/66 درصد از تغییرات نگرش کشاورزان را تبیین می­کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Farmers\' Attitude towards Land Consolidation: A Case Study of Gholbolagh Dam Downstream in Bijar County

چکیده [English]

  The objective of the present study is to examine the factors influencing farmers’ attitude towards land consolidation of Gholbolagh dam downstream farmers. This is a descriptive-correlational survey which is carried out in 2011. Based on Bartlett table, the sample size is equal to 120. A questionnaire is designed and its validity assessed by faculty members of Extension and Agricultural Education Department from Tarbiat Modarres University. Chronbach's alpha reliability test is used to determine the reliability of multi-item indicators and for different parts is ranged between 0.76 to 0.85. Several factors relate to farmers attitude to the land consolidation project: level of education, farmers’ satisfaction with project, economic, motivational, extension-training, socio-cultural factors and factors inherent to the project. According to stepwise regression analysis, four factors explain 66.4 percent of variance in farmers’ attitude; factors inherent to the project, economic and motivational factors and level of education.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude/ Land Consolidation/ Case Studies/ Golbolagh Dam (in Iran)/ Bijar (County in Iran)