تعیین سطوح توسعه‌یافتگی کشاورزی و اقتصادی

نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر رتبه­بندی استان‌های کشور از نظر سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی در بخش شهری و کشاورزی در بخش روستایی در 1389 است. بدین منظور، از 68 شاخص اقتصادی و 46 شاخص کشاورزی در بخش روستایی و دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بهره‌گیری می‌شود. طبق نتایج به­دست آمده، استان‌های اصفهان، تهران، مازندران، فارس، گلستان، یزد و قم در دسته استان‌های توسعه‌یافته از لحاظ کشاورزی در بخش روستایی قرار دارند که از آن میان، تنها سه استان تهران، فارس و یزد دارای توسعه‌یافتگی اقتصادی‌اند و اصفهان جزو استان‌های نسبتأ توسعه‌یافته، گلستان جزو استان‌های کمترتوسعه‌یافته و همچنین، قم و مازندران جزو استان‌های توسعه­‌نیافته از نظر اقتصادی به‌شمار می­روند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Agricultural and Economic Development Levels in Rural Sector of Iran

چکیده [English]

  This study aims at ranking the provinces of Iran in terms of their economic development levels in urban sector as well as their agricultural levels in rural sector in 2010. For this purpose, 68 economic indicators and 46 agricultural indicators in the rural sector are used in two methods of Factor Analysis and Numerical Taxonomy. As shown by the study results, Isfahan, Tehran, Mazandaran, Fars, Golestan, Yazd, and Qom provinces are categorized into the developed provinces in terms of agriculture in the rural sector, out of which only three provinces of Tehran, Fars, and Yazd are placed in an economically developed stand , while Isfahan is of relatively developed, Golestan is of less-developed, and Qom and Mazandaran are of undeveloped provinces in economic terms.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Levels/ Economic Development/ Agricultural Development/ Rural Sector/ Provinces of Iran