دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر 1392 
بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی

صفحه 125-145

فاطمه گریوانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدعلی فلاحی