بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

  با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در کاهش مخاطره کشاورزان، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی و نیز ارتقای سطح درآمد و کاهش نوسان­های درآمدی بهره‌برداران، مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر آن می­پردازد. به‌منظور لحاظ کردن همزمان کلیه عوامل مؤثر و اثرات آنها بر یکدیگر، اولویت‌بندی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای صورت می­گیرد. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره بیمه محصولات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391 گردآوری شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، راهبردهای پیشنهادی به‌ترتیب اولویت عبارت­اند از: ارائه موارد بیمه‌ای جدیدتر، برگزاری کلاس‌های ترویجی، بهره‌گیری بیشتر از فناوری اطلاعات، آموزش کارکنان، استفاده از روش‌های بیمه‌ای نوین، بهبود کمی و کیفی عملیات اجرایی بیمه، بهبود قوانین اساسی سازمان، ارائه بسته‌های بیمه‌ای و تنوع‌بخشی به منابع مالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Analytic Network Process in Prioritizing the Strategies Affecting Success of Agricultural Insurance Fund: a Case Study of Chaharmahal-va-Bakhtiyari Province

چکیده [English]

 Given the importance of agricultural insurance in reducing the farmers' risks and providing security for investment and production in the Agriculture Sector as well as its importance in improving farmers' incomes and reducing income volatilities, this study aims at investigating the factors affecting on success of Agricultural Insurance Fund and prioritizing the concerned effective strategies. In order to consider all factors and their effects on each other, the network analysis process (ANP) is used. The data were collected from agricultural insurance experts of Chaharmahal-va-Bakhtiyari province in 2012. Based on the results, the priorities of the proposed strategies are respectively suggested as follows: offering new insurance products, extension training, using the information technology, staff training, new methods of insurance, improving the quality and quantity of insurance operations, revising the organizational constitutions, offering insurance packages, and diversifying the funding sources.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Insurance/ Analytical Network Process (ANP)/ Chaharmahal
  • va
  • Bakhtiyari (Province of Iran)/ Case Studies