عوامل مؤثر بر استفاده زنان شالی‌کار مازندران از منابع اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

  برای انتقال یافته­های تحقیقاتی به زنان روستایی، با توجه به سطح پایین مشارکت این گروه اجتماعی در برنامه­های آموزشی ـ ترویجی، سازمان­های ترویجی چاره­ای جز شناسایی منابع اطلاعاتی آنها ندارند. از این­رو، هدف کلی تحقیق حاضر که در سال زراعی 91-1390 طراحی و اجرا شد، شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده زنان روستایی استان مازندران از منابع اطلاعاتی است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، سی­صد نفر از زنان روستایی این استان برای شرکت در فرایند تحقیق انتخاب شدند. نتایج توصیفی نشان داد که همسر، افراد خانواده و سایر زنان روستا مهم­ترین منابع اطلاعاتی زنان روستایی به­شمار می‌روند. نتایج تحلیلی نیز نشان داد که برخی از ویژگی­های فردی و حرفه­ای زنان روستایی با میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی همبستگی معنی­دار دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای مستقل شناسایی­شده 68 درصد واریانس استفاده از منابع اطلاعاتی را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Rice Grower Women’s Use of Information Sources: A Case Study of Mazandaran Province

چکیده [English]

  Considering the low participation of rural women in extension-education programs, in order to transfer information to this social group, agricultural extension organizations have no choice but to identify the information sources used by them. Therefore, this research, which was conducted in 2011-2012 cropping season, aims at identifying the influencing factors on the use of information sources among rural women in Mazandaran province. For this purpose, using multistage cluster sampling method, 300 rural women from this province were selected to involve in the research process. Results from the descriptive statistics show that spouse, household members, and other women in the village are the most important sources of information for the rural women. In addition, results from the analytic statistics proves the statistically significant correlation between some of the individual and professional characteristics of rural women and their use of the information sources. Furthermore, results from the multiple regression analysis show that 68 percent of the variance of the dependent variable is explained by the identified independent variables .     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women/ Agricultural Information/ Rice Growers/ Mazandaran (Province of Iran)