عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه‌گذاری گندم‌کاران در روش‌ها و فناوری‌های مدیریت خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان ورامین

نویسندگان

چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده کشاورزان از روش‌ها و فناوری­های مدیریت خشکسالی و سرمایه­گذاری آنها در این زمینه است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه گندم­کاران شهرستان ورامین را شامل می‌شود که در سال زراعی 88-1387 اقدام به کشت گندم کرده­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای میزان مشارکت اجتماعی، میزان استفاده از خدمات شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی، میزان عملکرد گندم آبی و فاصله مزرعه تا مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار به­شمار می­روند. همچنین، بر اساس یافته­های پژوهش، افراد مورد مطالعه در سطوح کم تا بسیار کم از روش‌ها و فناوری­های مدیریت خشکسالی استفاده و یا در آن سرمایه­گذاری می­کنند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Wheat Farmers\' Adoption and Investment in Drought Management Methods and Technologies: A Case Studty of Varamin County

چکیده [English]

  This study aims generally at identifying the factors affecting the wheat farmers' utilization and investment in drought management methods and technologies in Varamin county. It is carried out in a descriptive correlation survey method. The statistical society is all the irrigated wheat growers covered in the county. Extent of social participation, amount of using the services of agricultural engineering consultancy service providers, yields of irrigated wheat, and distance between farms and the Extension and Service Centers of Jihad for Agriculture is found by the study results to be the most effective variables. Also, as shown by the study findings, the studied farmers tend to apply the drought management methods and technologies and make the concerned investments at a range of low to very low levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat Farmers/ Drought/ Drought Management/ Case Studies/ Varamin (County in Iran)