عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه­های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی مهم­ترین عوامل مؤثر بر اعتماد و رابطه بین سطوح درون و برون‌گروهی آن در میان اعضای تعاونی وینسار در شهرستان قروه است. شیوه تحقیق پیمایشی بوده و دادهﻫﺎ از طریق پرسشنامه از 110 عضو تعاونی در سال 1391 جمع­آوری شده است. نتایج نشان می­دهد که بین میانگین نمره­های اعتماد درون­گروهی و برون‌گروهی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و بر اساس یافته­های مدل رگرسیون نیز در مجموع، این متغیرها 5/48 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند . یافته­های تحقیق حاضر نشان­دهنده چالش­ها و مشکلاتی است که بر فعالیت­های کشاورزی در تعاونی تأثیر می­گذارند. اعتماد در هر دو سطح پایین بوده اما در سطح برون‌گروهی، پایین­تر است. بدیهی است که گسترش تشکل­های تعاونی تا حد زیادی به بهبود اعتماد در هر دو سطح به­ویژه در سطح برون‌گروهی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Trust and Its Components among Vinsar Agricultural Production Cooperative Members of Qorveh County

چکیده [English]

 This study aims at investigating the main factors affecting trust and its within- and between-group relation among members of an agricultural production cooperativecalled Vinsar in Qorveh County. This is a causal-correlation research conducted through a survey. Data were collected through questionnaires from 110cooperative members in 2012. Study findings indicate some significant differences between Within Group Trust (WGT) and Between Group Trust (BGT). In addition, according to the findings of the regression model, about 48.5% of dependent variables are explained by five predictor variables. Indeed, the research findings reveal that the challenges tend to affect the cooperative's agricultural activities at two levels; while trust is low at both levels, BGT is found to be lower. Finally, as suggested, the development of the cooperative depends largely on enhancing the rate of trust at both scales, especially at the BGT level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust/ Agricultural Production Cooperatives/ Qorveh (County of Iran)/ Case Studies