تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های صفی روستایی: مطالعه موردی شهرستان بویراحمد

نویسندگان

چکیده

  در عصر حاضر، به­کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات اثرات و پیامدهای بسیاری در سازمان‌ها دارد و از این­رو، تجزیه و تحلیل نیازهای کاربران و توجه به بازدارنده‌‌های استفاده از این فناوری در سازمان نیز بسیار اهمیت دارد . هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های بازدارنده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان‌های صفی روستایی شهرستان بویراحمد است. جامعه آماری پژوهش را 366 کارمند دستگاه‌های دولتی سطح دهستان‌های این شهرستان تشکیل می‌دهند که از آن میان، 189 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‌ای است که روایی آن تأیید شده و برای تعیین پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین، برای شناسایی عامل‌ها و ایجاد یک ساختار برای مؤلفه‌های بازدارنده، از تحلیل عاملی اکتشافی بهره­گیری شده است. نتایج نشان می­دهد که بازدارنده‌های پذیرش دربرگیرنده نُه عامل زیرساختی، دانشی- مهارتی، سازمانی، مالی و هزینه‌ای، پیچیدگی استفاده از فاوا، اجتماعی، مدیریتی، اضطراب رایانه‌ای، و عدم سازگاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Inhibitory Factors of ICT Adoption in Rural Line Organizations: the Case of Boyer-Ahmad County

چکیده [English]

  Nowadays, using the Information and Communication Technology (ICT) in organizations brings about a lot of effects and consequences, calling for both analysis of users' needs and attention to inhibitors of using this technology. This study aims at identifying inhibitory factors of ICT adoption in rural line organizations of the Boyer-Ahmad county. Statistical society consists of the county's employees working for the public organizations (N=366), among whom a sample of 189 respondents is selected according to Krejcie and Morgan sampling table as well as stratified random sampling technique. Data are collected through a questionnaire which is verified in terms of both validity by face validity technique and reliability by calculating Cronbach’s internal consistency reliability coefficient ( =α 0.943). Also, the Exploratory Factor Analysis (EFA) technique is applied to identify inhibitory factors of ICT adoption and create their structural framework. As shown by the study results< the main inhibitors of ICT adoption in rural line organizations include the nine factors of infrastructural, knowledge-skill, organizational, finance-cost, complexity of ICT use, social, management, computer anxiety, and lack of consistency.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT/ Adoption/ Rural Organizations/ Boyer-Ahmad (County)/ Case Studies