بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی

نویسندگان

چکیده

  تمرکز فقرا و محرومان در مناطق روستایی کشور توجه به روستاها در برنامه‌های توسعه و طرح‌های فقرزدایی را ایجاب می­کند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌هایی از خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی است که به­نظر می‌رسد عواملی مؤثر در احتمال فقیر شدن خانوارها باشند. داده‌های 679 خانوار از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار سال 1389 استخراج شد. همچنین، برای بررسی تأثیر متغیرهای بار تکفل، جنس، سن، مخارج آموزشی و بهداشتی، و کشاورز یا غیرکشاورز بودن خانوارها بر احتمال فقیر شدن آنها، از مدل توبیت استفاده شد. در متغیر وابسته، مقدار واقعی درآمد خانوار برای خانوارهای با درآمد بالاتر از خط فقر و مقدار صفر برای خانوارهای با درآمد پایین‌تر از خط فقر مفروض است. نتایج مدل نشان می­دهد که متغیرهای بار تکفل، سن و جنس سرپرست خانوار رابطه مستقیم و سایر متغیرها رابطه معکوس با احتمال فقیر شدن دارند. برای افزایش بازدهی مشاغل روستایی، ایجاد فرصت‌های آموزشی و دوره­های مختلف ترویجی متناسب با این مشاغل، گسترش استفاده از فناوری‌های جدید و کنترل موالید توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Poverty of Rural Households in North Khorasan Province

چکیده [English]

  The poor and deprived population density in rural areas necessitates high attention to these areas in development and poverty alleviation plans. This study aims at investigating those properties of the rural households in North Khorasan province which seem influence the possibility of households' poverty. Required data of 679 household samples are extracted from the household budget report of Iran’s Statistic Center in 2010. Tobit model is used to survey the effects of certain variables (ie dependency ratio, gender, age, health and educational expenditures, and being farmer or non-farmer) on the poverty possibility of the households. As assumed in the dependant variable, the real amounts of household incomes are for the households with incomes higher than the poverty line and the amount of zero is for the households under poverty line. The results indicate a direct relation of poverty possibility with the variables of dependency ratio, age and gender while its reverse relation with the other variables. Finally, to increase productivity of rural jobs, the study suggests generating the educational opportunities and holding the various courses related to the rural jobs in educational institutes, expanding the use of new technology, and controlling the burden ratio

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Poverty/ Tobit Model/ North Khorasan (Province of Iran)