دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 91، آذر 1399، صفحه 1-206 
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده