دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 91، پاییز 1399، صفحه 1-206 
1. ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند

صفحه 1-26

10.30490/rvt.2020.321284.1135

طاهره شرقی؛ فاطمه‌سادات باقری؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی


2. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


7. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز

صفحه 153-186

10.30490/rvt.2020.283047.1049

ابوبکر رئیسی؛ مهیم شیهکی تاش؛ حبیب‌الله سالارزهی