ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد اشتغال و بهبود فرآیندهای زمینه‌ساز فضای کارآفرینی در مناطق روستایی یکی از ضروریات برنامه توسعه پایدار روستایی است. هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا در شهرستان شازند استان مرکزی بود. جامعه آماری پژوهش کارآفرینان روستایی این شهرستان به تعداد 900 نفر بودند که از آن میان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 265 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه ساختارمند استفاده شد که روایی آن را اساتید دانشگاه و متخصصان کارآفرینی تأیید کردند و پایایی آن، با انجام آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها و سازه‌های تحقیق، بین 71/0 تا 918/0 به‌دست آمد. همچنین، تحلیل روابط بین گویه‌ها و سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Spss22 و Smart PLS3 صورت گرفت و در ادامه، با بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری، روابط عوامل آموزشی، اقتصادی و نهادی با توسعه کارآفرینی روستا بررسی شد. بر اساس نتایج تحقیق، معیار GOF مدل مورد نظر 389/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده برازش مناسب مدل بهبود توسعه کارآفرینی روستا بوده و بر اساس آن، بیشترین بار عاملی، به‌ترتیب، مربوط به عامل نهادی بر عامل اقتصادی و عامل آموزشی بر عامل نهادی است؛ به دیگر سخن، برای توسعه کارآفرینی روستایی، باید به مسیرهایی توجه کرد که به‌طور غیرمستقیم، بر توسعه کارآفرینی تأثیر می‌گذارند. همچنین، نتایج نشان داد که هر سه عامل آموزشی، اقتصادی و نهادی بر توسعه کارآفرینی مؤثرند، اما عاملی که بیشترین تأثیر مستقیم را بر توسعه کارآفرینی روستایی دارد، عامل اقتصادی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Improving Village Entrepreneurship Development: A Case Study of Shazand County of Iran

نویسندگان [English]

 • T. Sharghi 1
 • F.S. Bagheri 2
 • M. Mohamadzadeh Nasrabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc Sudent in Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating employment and improving entrepreneurial space processes in rural areas are one of the essentials of rural development program. This study aimed at providing a model for improving rural entrepreneurship development in Shazand County of Markazi province of Iran. The statistical population of the study included 900 rural entrepreneurs in the county. Random sampling method was used to select subjects for the study. According to the Krejcie-Morgan table, a sample of 265 rural entrepreneurs was selected for the survey. The required data were collected through a structured questionnaire, the validity of which was confirmed by university professors and entrepreneurship experts and its reliability was performed by pre-test. Cronbach's alpha coefficient for the variables and research structures ranged from 0.71 to 0.918. The relationships between the items and structures were analyzed using SPSS22 and Smart PLS3 statistical software. Then, the relations between educational, economic and institutional factors and the rural entrepreneurship development were investigated in a structural equation method. The results showed that the GOF criterion was 0.389, indicating that the model for improvement of rural entrepreneurship development was suitable. According to the model, respectively, the institutional factor over the economic factor and the educational factor over the institutional factor had the highest factor loadings; in other words, for the development of rural entrepreneurship, the paths indirectly affecting the entrepreneurship development should be considered. The results also showed that all three educational, economic and institutional factors affected the entrepreneurship development, but the economic factor could be considered as one with the most direct impact on the rural entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural equation modeling
 • Improvement of Entrepreneurship Development
 • Economic Factors
 • Educational factor
 • Institutional Factor
 1. Akbari, K. (2007). The role of educational-research system in entrepreneurship development. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad. (Persian)
 2. Alavizadeh, S.A.M. (2017). Entrepreneurship and its role in sustainable rural development (case study: Ilam province). Ilam Culture, 18(56-57): 154-170. (Persian)
 3. Bani-Asadi, N., Sadegh, E. and Ahmad, K. (2013). Factors influencing the development of rural entrepreneurship: a case study of Iran. Advances in Environmental Biology, 7(8): 1930-1936.
 4. Boudreaux, C.J. (2019). Entrepreneurship, institutions, and economic growth: Does the level of development matter? Munich Personal RePEc Archive. Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/94244.
 5. Chatterjee, R., Mukherjee, D., Chakraborty, G. and Deb, M.AK. (2017). Factors influencing growth of rural entrepreneurship in Tripura: a socio-economic perspective. The Journal of Innovations, 12(1): 47-57.
 6. Ebrahimi, M.S., Khatounabadi, S.A. and Bani-Asadi, N. (2014). Rural entrepreneurship development components (case study: Kerman County). Journal of Entreneurship and Agriculture, 1(1): 83-92. (Persian)
 7. Esmaeilpour, F., Malek-Hosseini, S., Jiriae, M., Mohammadi, G. and Mashhadi, A. (2015). Markazi province studies. Tehran: Iran Printing and Publishing Textbooks Company, Ministry of Education. (Persian)
 8. Fallah Haghighi, N. (2017). Pyramid of rural entrepreneurship development based on the principles of EU rural development policies. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 4(1): 115-131. (Persian)
 9. Fattahi, H R. and Tabbakhian, N. (2017). Government policy and exploitation of entrepreneurship opportunities. Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(16): 151-173. (Persian)
 10. Ghadermarzi, H. and Jamini, D. (2017). Identification of determinants of entrepreneurship development in rural settlements (case study: Kamyaran County, Kurdistan province). Paper Presented at the First International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Economic Development and Approaches, Kurdistan University, Iran. (Persian)
 11. Ghadermarzi, H., Jamshidi, A., Jamini, D. and Nazari, S.H. (2015). Identificating the obstacles of rural women's entrepreneurship development (case study: Shalil sub-district, Ardal County). Journal of Regional Planning, 5(17): 103-118. (Persian)
 12. Hassan-Moradi, N. (2006). Entrepreneurship management. Karaj: Institute for Management Research and Training. (Persian)
 13. Hosseini, M.H., Kamali Moghaddam, S. and Harandi, A. (2019). Designing model for medical students empowerment of value creating university, Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 11(51): 129-138.(Persian)
 14. Hosseininia, Gh. and Fallahi, H. (2017). Factors affecting the development of rural entrepreneurship: a case study on the rural areas of Manoojan County. Journal of Rural Research, 8(1): 22-37. (Persian)
 15. Imani, A., Yaghoubi, N. and Mobaraki, M. (2017). Identification and prioritization of the cooperative sector's policies of entrepreneurship development. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1): 21-39. (Persian)
 16. Johannisson, B. (1991). University training for entrepreneurship: Swedish approaches. Entrepreneurship and Regional Development, 3(1): 67-82.
 17. Keshavarz, M. (2019). Investigation of determinants and drivers of rural entrepreneurship development in Iran: a meta-analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(4): 765-778. (Persian)
 18. Kulkarni, S.M. and Narkhede, P.A. (2016). Rural development: trends, opportunities and challenges in 21st, entrepreneurship and rural development. PCET's S B Patil Institute of Management, Pune. Available at https://www.researchgate.net/publication/313798944_Entrepreneurship_and_Rural_development. Retrieved at 26 June, 2019.
 19. Lekhanya, L.M. and Visser, K. (2016). Risks and factors contributing towards rural entrepreneurial orientation growth of business in an emerging economy. Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions, 6(4): 72-83. Available at https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/10-22495_rcgv6i4art10-2.pdf.
 20. Moghaddam, A. and Kamalian, A.R. (2018). A conceptual model based on an entrepreneurial approach to improve the efficiency of HRM. Journal of Research Educational System, 12(Special Issue): 559-578. (Persian)
 21. Nazariyan, M. and Hosseini, M. (2015). Effective economic factors in entrepreneurship development of agricultural cooperatives in Tehran province. Quarterly Journal of Cooperation and Agriculture, 4(15): 119-134. (Persian)
 22. Nwankwo, F.O. and Okeke, C.S. (2017). Rural entrepreneurship and rural development in Nigeria. Africa’s Public Service Delivery and Performance Review, 5(1): 1-7.
 23. Petrin, T. (1994). Entrepreneurship as an economic force in rural development. Paper Presented at the 7th FAO/REU International Rural Technical Series, Development Summer School, Herrsching, Germany.
 24. Ranjbar, A., Daneshvar, G. and Kalantari, Kh. (2019). Strategies formulation for development of horticultural crops processing industries in Markazi province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50, 123-136. (Persian)
 25. Rezaei, B., Kareizi, D. and Najafpour, H. (2017). Reviewing the barriers and challenges of green entrepreneurship development in agriculture. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3(1): 35- 53. (Persian)
 26. Rezaei, B., Naderi, N. and Rostami, S. (2018). Strategic analysis of green entrepreneurship development in agriculture (case study: Kermanshah County). Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 14(1): 27-51. (Persian)
 27. Sadeghloo, T., Heydari Sarban, V. and Gholizadeh, S. (2018). Evaluation of development capacity of entrepreneurship in rural areas with an approach to development and diversification of rural economy (case study: rural district of Bezeqi). Geography and Development Iranian Journal, 15(49): 37-58. (Persian)
 28. Sharghi, T. and Bagheri, F.S. (2019). An analysis of the component of education in entrepreneurship development from the viewpoint of rural entrepreneurs: a case study of Shazand County, Markazi province. Paper Presented at the Second International Conference on Agricultural Science, Environment and Urban and Rural Development. (Persian)
 29. Sharma, M., Chaudhary, V., Bala, R. and Chauhan, R. (2013). Rural entrepreneurship in developing countries: challenges, problems and performance appraisal. Global Journal of Management and Business Studies, 3(9): 1035-1040.
 30. SCSI (2014). Province at a glance - Markazi province. Tehran: Statistical Center and Strategic Information (SCSI). Available at www.amarkar.ir/handler/getfile.ashx?type=pubandid=285. Retrieved at 21 January, 2019. (Persian)
 31. SCI (2016). Labor force survey results, Summer 2016. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at
 32.  https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ank_95-2.pdf. Retrieved at 21 January, 2019. (Persian)
 33. Todaru, M. (2012). Third world economic development. Translated by Gh. A. Farjad. Tehran: Kohsar. (Persian)
 34. Valaei, M., Abdollahi, A., Manafi-Azar, R. and Safari, N. (2015). Analyzing the the factors affecting the rural sustainable development eith emphasis on entrepreneurship (case study: northern Marhamatabad sub-district, Miandoab County). Journal of Regional Planning, 5(19): 149-162. (Persian)
 35. Varkianipour, N., Hosseini, S.M.R., Samiee, R. and Sharifi, M. (2019). Providing the entrepreneurship development model for women: with a sustainable rural development appriach in Golestan. Scientific Journals Management System: Applied Researches in Geographical Sciences, 19(54), 147-166. (Persian)
 36. Yari Orkodel, A., Pouyanfar, A., Fawandi, F. and Nooshafarin, B. (2011). The role of micro credit funds in sustainable management of natural resources (case study: International Carbon Sequestration Project). Journal of Forest and Rangeland, 89: 68-73. (Persian)