روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شاید در نگاه نخست، زندگی در روستا بسیار دلپذیر و رؤیایی باشد؛ اما امروزه، عواملی همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، کم‌آبی و راندمان پایین کشاورزی زندگی در روستا را دشوار کرده است. با وجود این شرایط سخت و نابه‌سامانی‌های زندگی روستایی، هنوز هم شماری چشمگیر از مردم در روستا مانده‌اند و مهاجرت نمی‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری و پایداری مردم در روستا، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «چرا هنوز بسیاری از مردم در روستا مانده‌اند؟». جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان بایگ شهرستان تربت حیدریه بود که از آن میان، به کمک رابطه کوکران، 188 خانوار به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و نظام‌مند تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه مورد آماربرداری قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی و نیز ویژگی‌های فردی بود. نتایج مطالعه نشان داد که ترکیبی از چهار عامل مهم اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و فردی در ماندگاری مردم در روستا مؤثر است و از آن میان، کمبود بنیه اقتصادی بیشترین تأثیر را در ماندگاری و عدم مهاجرت روستاییان دارد. به هر حال، اگر به ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و تسهیل‌گری اجتماعی با مشارکت خود روستاییان روی نیاوریم، این شرایط شکننده اجتماعی- محیطی همواره می‏تواند تصمیمات روستازیستی را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable Rurality in Torbat Heydariyeh County of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Mirzaei 1
 • M. Kolahi 2
1 MSc Student , Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Although living in a village might be very pleasant and dreamy at first glance, it is hard and harsh because of many factors such as poverty, unemployment, drought, global warming, and low water and agricultural productivity. Despite such difficult conditions and low quality of rural life, a significant number of people remain in villages and do not migrate. This study aimed to investigate the factors affecting survival, sustainability and staying of people in the villages to answer this question: Why do the rural people still remain in their villages? The statistical population included the rural households living in Bayg sub-district of Torbat Heydariyeh County, Razavi Khorasan province of Iran. Using Cochran's formula, 188 households were systematically randomly selected and surveyed via stratified sampling method by a questionnaire. The studied variables included social cohesion, social trust, social participation, and natural, cultural, welfare and economic attractions as well as individual characteristics. The study results showed that a combination of four economic, cultural, natural and individual factors affected sustainable rurality, respectively; and among these factors, lack of economic strength had the greatest impact on the persistence and non-migration of the rural people. However, the fragile social-environmental conditions could change the rural people’s decisions if we failed to engage in capacity building and social empowerment and facilitation by participation of the rural people themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migration
 • Rural Living
 • Economic Rurality
 • Urbanity
 • Bayg (Sub-district)
 • Torbat Heydariyeh (County)
 1. Ahmadi, M. (2013). Investigating the impact of development-production activities on rural people's migration in Markazi (Central) province: Arak County. Rural Researches and Problems Center. (Persian)
 2. Akbarpour, M., Motiei Langroudi, S.H., Rezvani, M.R. and Nourbakhsh, S.M. (2015). Explaining the suitable strategies to non-migrant population in rural settlements: a case study of Hashtroud County. Journal of Rural Research, 5(4): 893-910. (Persian)
 3. Alavizadeh, A. and Mirlotfi, M. (2013). The role of non-farm economy in rural immobility in rural settlements: a case study of Semirom Country. Journal of Regional Planning, 3(10): 71-82. (Persian)
 4. Amini, A. and Boroumand, T. (2015). Sociological explanation of factors influencing the depopulation of rural areas (case study: Padena Sofla, Semirom). Journal of Applied Sociology, 26(1): 137-154. (Persian)
 5. Amrevurayire, E. and Ojeh, V. (2016). Consequences of rural-urban migration on the source region of Ughievwen Clan Delta State, Nigeria. European Journal of Geography, 7(3): 42-57.
 6. Bandani, M., Mirlotfi, M., Alavizadeh, A., Kamanbaz, M. and Moeinzadeh, M. (2016). Analysis of persistent different age groups in villages exposed by sand (case study: Hirmand County, Sistan and Baluchestan province). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 11(36): 61-77. (Persian)
 7. Esfandiari, S. and Nabieian, S. (2018). Investigating the impact of poverty on the migration from rural to urban areas in Iran. Agricultural Economics and Development, 26(101): 1-27. (Persian)
 8. Firooznia, G. (2017). Factors affecting the survival of the adult population in Metropolitan rural areas, case study: Soleghan rural district, Tehran County. Geographical Planning of Space, 7(25): 55-72. (Persian)
 9. Ghaffari Moghaddam, Z. and Sabouhi Sabouni, M. (2007). Investigation on factors affecting migration from village to city in Iran. Sixth Iranian Conference on Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. (Persian)
 10. Ghasemi Ardahaee, A. (2006). Investigating the causes of rural migration to cities in Iran by meta-analysis of academic theses (1980-2004). Village and Development, 9(1): 51-80. (Persian)
 11. Ghasemi Ardahaee, A., Nobakht, R. and Rostami, N. (2017). Youth retention in rural areas, a prerequisite for sustainable rural entrepreneurship and employment. Rural Development Strategies, 4(2): 265-279. (Persian)
 12. Heidari, A., Kolahi, M., Behravesh, N., Ghorbanyoun, M., Ehsanmanesh, F., Hashemolhosseini, N. and Zanganeh, F. (2018). Youth and sustainable waste management: a SEM approach and extended theory of planned behavior. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(4): 2041-2053.
 13. Keshavarz, M., Karami, E. and Lahsaeizadeh, A. (2013). Factors influencing the rural migrations resulting from drought: a case study in Fars province. Village and Development, 16(1): 113-127. (Persian)
 14. Khosrobeigi Bozchelouei, R. and Tayyebnia, S.H. (2018). Youth migration, indeed, what's the problem? local communities and prospects for shaping rural settlements (case study: Khoy County, West Azerbaijan province). Geography and Development Iranian Journal, 15(49): 243-272. (Persian)
 15. Kolahi, M. (2013). Synergisms for the intricate system of biodiversity and society in the conservation management of Iran. Kyoto University, Kyoto.
 16. Kolahi, M. (2014). Protected areas management and environmental sociology in Iran. Scholar's Press.
 17. Kolahi, M., Enteghamkesh, N. and Mahmoudmolaei Kermani, B. (2020). Analysis of effective sociological factors on environmental behaviors of citizens: case study of Shirvan. Biannual Journal of Urban Ecology Researches. (Persian)
 18. Kolahi, M., Moriya, K., Sakai, T., Khosrojerdi, E. and Etemad, V. (2014). Introduction of participatory conservation in Iran: case study of the rural communities’ perspectives in Khojir National Park. International Journal of Environmental Research, 8(4): 913-930.
 19. Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., Yoshikawa, M. and Esmaeili, R. (2014). From paper parks to real conservations: case study of social capital in Iran’s biodiversity conservation. International Journal of Environmental Research, 8(1): 101-114.
 20. Mohammad-Rezaei, M., Dariush, H. and Gholamhossein, Z. (2013). Investigation on rural motivation for staying in the village (case study: Qatroyeh village of Neyriz County). First National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, Tehran. (Persian)
 21. Najjarzadeh, M., Torabi, Z. and Malekan, A. (2017). Studying the impact of social capital on good governance and stability of rural communities, by the mediating role of cultural capital (case study: Godin village, Kangavar County). Spatial Planning, 7(3): 25-40. (Persian)
 22. Obikwelu, F.E., Ikegami, K. and Tsuruta, T. (2017). Factors of urban-rural migration and socio-economic condition of I-turn migrants in rural Japan. Journal of Asian Rural Studies, 1(1): 70-80.
 23. Redlin, M., Aguiar, G., Langelett, G. and Warmann, G. (2010). Why are you still out there? Persistence among deep rural communities in the Northern Plains. Online Journal of Rural Research and Policy, 5(5): 1-22.
 24. Rostamalizadeh, V. and Ghasemi Ardahaee, A. (2017). Stay or leave; migration challenges of rural youth. Journal of Rural Research, 8(2): 282-299. (Persian)
 25. Saadi, H., Bahrami, L. and Afsharkohan, J. (2014). Causes of rural people's migration in Hamadan province (case study: Malayer County, Jokar district). Journal of Social Sciences, 11(1): 53-73. (Persian)
 26. Sharifi, A. and Zare, S.A. (2018). Investigation of factors affecting the rural people’s tendency to urban migration: a case study of Garizat rural district in Yazd province of Iran. Village and Development, 21(2): 55-74. (Persian)
 27. Yazdanpanah, M.U., Zobeidi, T. and Bakhtiari, Z. (2017). Determination of factors influencing intention to stay and reside in rural areas among rural students. Journal of Research and Rural Planning, 6(3): 105-117. (Persian)
 28. Zobeiri, H. and Moghari, Z.K. (2014). Effect of social cohesion on economic development (cross-country study using panel data approach). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4(14): 39-62. (Persian)