دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 92، اسفند 1399، صفحه 1-196 
عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی

صفحه 1-22

10.30490/rvt.2020.336669.1169

محمدحسین عسکرپور؛ امیر محمدی‌نژاد؛ رضا مقدسی