دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 97، تیر 1401 
راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از تحلیل ترکیبی SWOT – QSPM (مورد مطالعه: روستای فهرج استان یزد)

10.30490/rvt.2021.351447.1255

مهسا امینی کرج آبادی؛ مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ محمد سیادتان؛ محمدامیر اویسی؛ لیلا اویسی