دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 100، اسفند 1401 
بررسی نقش خوشه‌های کسب و کارزعفران در توسعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

10.30490/rvt.2023.357120.1432

ریحانه ریاحی؛ سید مهدی میردامادی؛ سید جمال فرج‌اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌ آبادی