دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، تابستان 1400، صفحه 1-186 
7. واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران

صفحه 169-186

10.30490/rvt.2020.343500.1238

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری؛ محمدعلی محمدی قره‌قانی