دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 95، آذر 1400، صفحه 1-196 
راهبردهای توسعه ساماندهی عشایر حوزه زاگرس: کاربرد نظریه زمینه‌ای

صفحه 94-120

10.30490/rvt.2020.343291.1233

محمد طاهری؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی؛ محمدباقر آرایش