واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هویت هر شخص به آن فرد ویژگی‌ای می‌بخشد که او را از سایر افراد متمایز می‌سازد. افزایش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بین جوانان سبب شکل‌گیری محیطی جدید با عنوان «دنیای مجازی» و به دنبال آن، «هویت مجازی» شده است. در پژوهش حاضر، با هدف واکاوی هویت جوانان و با بهره‌گیری از روش‌های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی، تفاوت بین هویت افراد در دو دنیای واقعی و مجازی در دهستان سررود جنوبی شهرستان بویراحمد بررسی شد. گردآوری داده‏های مورد نیاز از طریق روش­های میدانی (پرسشنامه) و اسنادی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان ساکن دهستان سررود جنوبی بود که از آن میان، 376 نفر در بیست سکونتگاه روستایی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و هدفمند انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابعاد مورد بررسی در تحقیق حاضر نیز شامل هویت مذهبی، هویت خانوادگی، هویت مدرن (امروزی) و هویت قومی بود. نتایج نشان داد که بین هویت واقعی و هویت مجازی جوانان با خوداختلافی 68/0 تفاوت وجود دارد؛ همچنین، بیشترین و کمترین خوداختلافی با میانگین 85/1 و 24/0-، به‌ترتیب، به هویت خانوادگی و هویت امروزی برمی‌گردد؛ به دیگر سخن، میانگین هویت خانوادگی در دنیای واقعی بیش از دنیای مجازی و میانگین هویت امروزی در دنیای واقعی کمتر از دنیای مجازی است. همچنین، نتیجه تحلیل آزمون پیرسون نشان داد که بین همه ابعاد هویت در دو دنیای واقعی و مجازی روابط معنی‏‌دار وجود دارد؛ این همبستگی در ابعاد هویت مذهبی و خانوادگی منفی و در ابعاد هویت امروزی و هویت قومی مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Social Identity of Rural Youth with Emphasis on Virtual Identity: A Ccase Study of Southern Sarroud Sub-district of Boyer-Ahmad County of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Khorasani 1
 • E. Moshfeghnejadi 2
 • A. Hekmati Asl 3
1 Assistant Professor, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PHD Student of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MA Graduate in Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The identity of a person gives that person some attributes making him/her distinguishable among other people. This study aimed at analyzing the youth’s identities and studying the differences between their identities in real and virtual worlds in Southern Sarroud sub-district of Boyer-Ahmad County in Iran. The required data were collected through field methods (questionnaire) and document methods. The statistical society of the research included the youth living in this sub-district. Based on the Cochran formula, 376 people in 20 rural settlements were selected using purposive and multi-stage cluster sampling and then, they were tested. The studied dimensions in this research included religious, family, modern and ethnic identities. The results showed that there was a self-disagreement of  between the real and virtual identities of the youth while the maximum and minimum self-disagreements were related to the family identity and modern identity with average rates of 1.85 and -0.24, respectively; that is, the average family identity in the real world is more than that in the virtual world and the average modern identity in the real world is less than that in the virtual world. Also, the results of the Pearson test indicated that there were significant relationships between all the dimensions of the identity in the real and virtual worlds while in the dimensions of religious and family identities, the correlation was negative and in the dimensions of modern and ethnic identities, the correlation was positive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual World
 • Real World
 • rural youth
 • Virtual Identity
 • Real Identity
 1. Abdollahian, H. and Rezania, A. (2009). "Self" and self-expression in cyberspace: a case study of "club.com" website users. Quarterly of Cultural Studies and Communication, 4(13): 11-30. (Persian)
 2. Ahmadipour, T. and Haddad Ranjbar, S. (2009). Study of the relationship between internet use and students' identity dimensions in Vali-e-Asr university, academic year 2008-2009. Quarterly of Cultural Studies and Communication, 4(13): 79-99. (Persian)
 3. Ameli, S.R. (2015). Globalization and the future of simultaneous identities. Hamshahri Weekly of Kheradnameh, 26: 10-11. (Persian)
 4. Amini Faskhoudi, A. (2011). An analysis on the status of cultural behaviors in rural areas of Iran. Journal of Rural Research, 1(3), 53-82. (Persian)
 5. Arjmand Siahpoush, E. (2019). Investigating the factors affecting the orientation of virtual social networking among 20-30 year old youth in Andimeshk. Quarterly Journal of Social Development, 14(1): 149-174. (Persian)
 6. Bagheri Dolatabadi, A. and Zareian Jahromi, F. (2014). The impact of cyberspace on national identity and solidarity. The Basij Strategic Studies Quarterly, 16(60): 149-182. (Persian)
 7. Bassirian Jahromi, H. and Nahvi Nezamabadi, M. (2017). Semiology of representation elements of online identity: study of highly followed iranian users on Instagram. Media Quarterly, 27(4):, 5-28. (Persian)
 8. Bazrafshan, J. and Rafiei, I. (2013). A survey on the effect of cyber media on the rural youth’s religious behaviour: a case study of Balarokh sub-district of Torbat-Heydariyeh County. Journal of Educational Psychology Studies, 10(17): 1-22. DOI: 10.22111/jeps.2013.1443. (Persian)
 9. Bell, L. and Trueman, R.B. (2008). Virtual worlds, real libraries: Librarians and educators in Second Life and other multi-user virtual environments. Medford, NJ: Information Today, Inc.
 10. Boroujerdi, M. and Sadigh, A.S. (2017). The effect of virtual space on ethnic and national identity in Iran. New Media Studies, 3(12): 88-110. (Persian)
 11. Castells, M. (2010). Information age: economy, society and culture (Vol. 1: The rise of a network society). Translated by A. Aligholian and A. Khakbaz. Tehran: Tarh-e No. (Persian)
 12. Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1(1): 238-266.
 13. Dicken, P. (2007). Global shift: mapping the changing contours of the world economy. SAGE Publications.
 14. Dunn, R.A. and Guadagno, R.E. (2012). My avatar and me – Gender and personality predictors of avatar-self discrepancy. Computers in Human Behavior, 28(1): 97-106.
 15. Ehyaei, P. (2016). Cyberspace and identity transformations in Iran. Tehran: Parsineh Publishing. (Persian)
 16. Erikson, E.H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1: 1-171.
 17. Giddens, A. (2009). Modernity and individuality. Translated by N. Movafaghian. Tehran: Nashr-e Ney. (Persian)
 18. Hagger, M.S. and Chatzisarantis, N.L. (2006). Self‐identity and the theory of planned behaviour: between‐ and within‐participants analyses. British Journal of Social Psychology, 45(4): 731-757.
 19. Heidari Sarban, V. (2019). Examination and analysis of the effects of information and communication technology on social identity of the youth living in Meshgin-Shahr city. Journal of Geography and Regional Development, 16(2): 271-300. (Persian)
 20. Karimzadeh, H., Khaleghi, A., Aghayari Hir, M. and Roustaei, Sh. (2017). Quantitative and qualitative analysis of lifestyle changes and their impact on rural community identity (case study: Sina sub-district, Varzaghan County). Sociology and Life Style Management, 2(7): 247-294. (Persian)
 21. Khaniki, H. and Babaei, M. (2012). Cyberspace and social networks: concept and functions. Iranian Association for Information Society Studies (The Information Society), 1(1): 71-96. (Persian)
 22. Khosravi, A. (2011). Conceptualization of virtual identity in cyberspace. Rahavard Nour Quarterly, 32: 6-11. (Persian)
 23. Leary, M.R., Wheeler, D.S. and Jenkins, T.B. (1986). Aspects of identity and behavioral preference: studies of occupational and recreational choice. Social Psychology Quarterly, 49(1): 11-18.
 24. Mann, D.W. (1991). Ownership: a pathography of the self. British Journal of Medical Psychology, 64(3): 211-223.
 25. McAdams, D.P. and Olson, B.D. (2010). Personality development: continuity and change over the life course. Annual Review of Psychology, 61: 517-542.
 26. Memar, S., Adlipour, S. and Khaksar, F. (2013). Virtual social networks and identity crisis with emphasis on identity crisis in Iran. Social Studies and Research in Iran, 1(4): 155-176. (Persian)
 27. Mir-Mohammadi, D. and Sarukhani, B. (2013). The Virtual space and evolution of national identity in Iran (case study: city of Tehran). National Studies, 13(52): 3-30. (Persian)
 28. Nagy, P. (2010). Second life, second choice? The effects of virtual identity on consumer behavior: a conceptual framework. The Proceedings of FIKUSZ’10 Symposium for Young Researchers.
 29. Nayebi, H. and Mohammadi-Talvar, S. (2013). The effect of life style on social identity: an empirical study of the youth of Sanandaj County. Iranian Journal of Sociology, 14(4): 131-152. Available at http://www.jsi-isa.ir/article_20958_a358d439b4c5cd10aec806af5e41d720.pdf. (Persian)
 30. Nikkhah Ghamsari, N. and Mansourian Ravandi, F. (2015). The relationship between cyber space and gender identity, case study of the internet users in Kashan, Iran. Media Studies, 9(27): 107-120. (Persian)
 31. Oppenheim, R. (2007). Actor-network theory and anthropology after science, technology, and society. Anthropological Theory, 7(4): 471-493.
 32. PDOI (2012). 53% of Iranians are members of at least one social network. Tehran: Passive Defense Organization of Iran (PDOI). Available at paydarymelli.ir/fa/news/227. (Persian)
 33. Protheroe, C. (2009). Identity formation in contemporary society: the influence of the media on the formation of identity. MA Thesis in Psychology, University of KwaZulu-Natal, Durban. Available at http://hdl.handle.net/10413/138.
 34. Sahabi, J. and Aghabeygpouri, H. (2010). The impact of cultural dimension of globalization on ethnic identity (case study: Bookan). National Studies Journal, 11(41), 135-153. (Persian)
 35. Segal, L. (2010). Genders: deconstructed, reconstructed, still on the move. In: The Sage handbook of identities (pp. 321-338).
 36. Sharifi, S., Rashidpour, A., Talaei, M., Shah-Talebi, B. and Fakouhi, N. (2014). Identity (Issue of identity and life style). Tehran: Office of Cultural Research. (Persian)
 37. Stephenson, N. (1992). Snow crash. New York, NY: Bantam Books.
 38. Stryker, S. and Burke, P.J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly (Special Millenium Issue on the State of Sociological Social Psychology), 63(4): 284-297.
 39. Suh, A. (2013). The influence of self-discrepancy between the virtual and real selves in virtual communities. Computers in Human Behavior, 29(1): 246-256.
 40. Thompson, J.B. (2005). The new visibility. Theory, Culture and Society, 22(6): 31-51.
 41. Ting-Toomey, S., Yee-Jung, K.K., Shapiro, R.B., Garcia, W., Wright, T.J. and Oetzel, J.G. (2000). Ethnic/cultural identity salience and conflict styles in four US ethnic groups. International Journal of Intercultural Relations, 24(1): 47-81.
 42. Tubella, I. (2004). Television, the internet, and the construction of identity (Chapter 17). In: M. Castells (Ed.) The network society: a cross-cultural perspective (pp. 285-401), Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 43. Vignoles, V.L., Schwartz, S.J. and Luyckx, K. (2011). Introduction: toward an integrative view of identity. In: Handbook of identity theory and research (pp. 1-27), Springer.
 44. Yee, N., Harris, H., Jabon, M. and Bailenson, J.N. (2011). The expression of personality in virtual worlds. Social Psychological and Personality Science, 2(1): 5-12.
 45. Zhao, S., Grasmuck, S. and Martin, J. (2008). Identity construction on facebook: digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behavior, 24(5): 1816-1836.
 46. Zokaei, M.S. and Khatibi, F. (2007). The relationship between internet presence and modern research identity among Iranian young internet users. Social Science Quarterly, 33: 111-153. (Persian)