واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در پژوهش کیفی حاضر، وضعیت تحولات نقش زنان در روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز شهرستان مرودشت به روش نظریه زمینه‌ای (بنیانی) بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در بخش کشاورزی منطقه­ بود و حجم نمونه، منطبق با نمونه‌گیری سهمیه‌ای و هدفمند و تا حصول اشباع نظری، شانزده نفر را دربر می‌گرفت. یافته‌­های مطالعه نشان داد که در مقایسه با گذشته، میزان کار کشاورزی زنان روستایی کاهش یافته است و از عمده‌ترین دلایل بروز این پدیده در بین گروه‌­های سنی مختلف «تأثیرپذیری از جامعه شهری»، «تمایل به شهری بودن» و «مقایسه خود با دختران و زنان شهرنشین» و... بوده، که همگی موجب ظهور پدیده «دگرگونی ارزشی- ‌هنجاری» در بین دختران و زنان روستایی نسل‌های دوم و سوم شده­‌ است؛ همچنین، روستاییان با اتخاذ راهبردهایی مانند «عدم تمایل به انجام فعالیت کشاورزی»، «جایگزین کردن نیروی کارگر روزمزدی» و...، به تعامل با این پدیده می‏‌پردازند؛ و پیامدهای به‌‏کارگیری این راهبردها در روستای مورد مطالعه عبارت‌اند از: «اتمام سریع کار در شالیزار»، «افزایش میزان دستمزد کارگران به‌‏دلیل بالا رفتن تقاضا»، «افزایش هزینه کاشت، داشت و برداشت»، «ادامه تحصیل فرزندان و عدم تمایل آنها به انجام فعالیت کشاورزی و زندگی در روستا»، «فروش خانه روستایی به شهرنشین‏‌ها، اجاره به مستأجران روستایی یا خالی ماندن خانه و...» و «تمایل سایر روستاییان به مهاجرت»

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of the Status of Developments and Change in Women's Economic Activities in Rural Areas: A Case Study of Garmeh Village, Kamfirooz District in Fars Province of Iran

نویسندگان [English]

 • A. Heidari 1
 • A. Ramezani Baseri 2
 • K. Easaei Khosh 3
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Science, Faculrt of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 PhD Student in Economic Sociology and Development, Yasouj University, Yasouj, Iran
3 MA Graduate in Sociology, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In the present qualitative study, the status of changes in the role of women in Garmeh village of Kamfirooz district in Marvdasht County of Iran was investigated in grounded theory method. The statistical population of the study included all thr women active in the agricultural sector and the sample size consisted of sixteen people according to a quota and purposive sampling until the achievement of theoretical saturation. The study findings showed that compared to the past, the amount of agricultural work of rural women has decreased and the main reasons for the occurrence of this phenomenon among different age groups included "being influenced by urban society", "tendency to be urban" and "Comparison with urban girls and women" and so on, all of which have led to the emergence of the phenomenon of "value-normative change" among rural girls and women of the second and third generations; in addition, the rural people interacted with this phenomenon by adopting strategies such as "reluctance to engage in agricultural activities", "replacing the wage labor force", and so on; and the consequences of applying these strategies in the studied village included: "quick completion of work in paddy fields", "increasing the wages of farm workers due to increased demand", "increasing the cost of planting, maintaining and harvesting", "continuing education of children and their unwillingness to engage in agricultural activities and live in the village", "Selling rural houses to urban residents, renting to rural tenants or leaving the house idle, etc." and "other rural people’s desire to emigrate".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Women
 • Grounded Theory Method
 • Economic Activities
 • Value-Normative Change
 1. Adib Hajbagheri, M. (2006). Grounded theory research method: the way and method of theorizing in humanities and health sciences. Tehran: Bushra, Tohfeh Publications. (Persian)
 2. Adib Hajbagheri, M., Parvizi, S. and Salsali, M. (2014). Qualitative research methods. Tehran: Boshra Publications. (Persian)
 3. Amirinia, L. (2001). Investigating the extent and manner of participation of rural women in agricultural activites (agriculture-horticulture) in the rural process (South Anzal village of Urmia. MSc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. (Persian)
 4. AsiaDHRRA (2007). Enhancing the role of women farmers in the development of rural Asia. Paper Presented at the FFTCRDA International Seminar on Women Farmers' Role in the Development of Rural Asia, RDA, Suwon, Korea, 1-19 October 2007, The Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA).
 5. Azkia, M. (2008). Approaches and research methods in rural development. Tehran: Ney Publications. (Persian)
 6. Ingelhart, R. (1994). Cultural transformation in an advanced industrial society. Translated by M. Vatr. Tehran: Kavir Publications. (Persian)
 7. Jenkins, R. (2017). Pierre Bourdieu. Translated by H. Chavoshian and L. Joafshani. Tehran: Nashr-e Ney. (Persian)
 8. Kumari, R. and Pandey, A. (2012). Women's work participation in labour market in contemporary India. Journal of Community Positive Practices, 1: 18-35.
 9. Navab-Akbar, F. (1995). The role of rural women in agricultural developmentin over last decade. Agricultural Economics and Development, 3(Special Issue of Women in Agriculture). (Persian
 10. Rafiepour, F. (2015). Development and contradiction: an attempt to analyze the Islamic Revolution and social issues in Iran. Tehran: Publishing Joint Stock Company. (Persian)
 11. Singh, U.B. and Mishra, N.K. (2013). Women work participation in rural Uttar Pradesh: a regional analysis. International Journal of Social Social Science and Interdisciplinary Research, 2(8): 47-57.
 12. Strauss, A. and Corbin, J. (2011). Principles of qualitative research methodology: basic theory, procedures and methods. Translated by B. Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (Persian)
 13. Vafaei, A. and Tarkarani, M. (2015). Investigating the effect of type and extent of rural women's activities on the level of their socio-economic rights. Quarterly Journal of Women’s Studies, 12(41): 119-148. (Persian)