دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، شهریور 1394 
6. نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم

صفحه 111-127

محسن ترامشلو؛ سیدمهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا