نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی

نویسندگان

چکیده

 هدف تحقیق پیمایشی حاضر بررسی نقش شرکت­های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو این شرکت­هاست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ تحلیل داده‌ها توصیفی و همبستگی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای شرکت­های سهامی زراعی جنوب استان خراسان جنوبی با جمعیت 599 نفر بود. حجم نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان 234 نفر مشخص شد. نتایج نشان داد که شرکت­های سهامی زراعی، به­ترتیب، در زمینه توانمندی فنی و حرفه‌ای با میانگین 59/3، توانمندی اجتماعی و روانی با میانگین 3/3 و توانمندی اقتصادی کشاورزان با میانگین 97/2 در حد متوسط و متوسط به بالا عمل کرده و در بهبود شاخص­های توانمندسازی کشاورزان نقش مؤثر داشته‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی­داری بین نگرش کشاورزان و رضایت آنها از شرکت، مورد مشورت قرار گرفتن، آگاهی از شرکت، سابقه کار کشاورزی و میزان توانمندی آنها وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Farming Corporations in Empowerment of Member Farmers: A Case Study of Southern Area of South Khorasan Province, Iran

چکیده [English]

This study aimed at investigating the role of farming corporations in improving the empowerment indexes of their member farmers in a survey method. This applied study was conducted in a descriptive-correlation method. Data was collected through a questionnaire that was developed by researchers and it was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.90). Statistical society included all the member farmers of two corporations selected in a propositional-random sampling method out of the seven corporations established in southern areas of South Khorasan Province of Iran (N=599). The sample size was determined through Krejcie and Morgan table (n=234). Study results showed that the farming corporations were placed in the average and high levels in the fields of technical and professional skills (Mean=3.59), the psychological empowerment (Mean=3.3) and the economic empowerment of farmers (Mean= 2.97), respectively. They have been successful in improving the empowerment indexes. In addition, the results showed that there was a significant positive relation between farmers' attitudes and their satisfaction to the consults of the corporations, awareness of the corporations, job experience in agriculture and their capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Farming Corporations
  • Member Farmers
  • South Khorasan (Province)