تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد

نویسندگان

چکیده

 تنوع ویژگی‌های مکانی- فضایی روستاهای کشور گویای تفاوت نیازها و الزامات جوامع روستایی است که ضرورت برنامه‌ریزی محلی را مطرح می‌سازد. مقاله حاضر، با بهره‌گیری از رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی، با استفاده از روش­های پیمایشی، روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و مدل سوات (SWOT)، به ارائه راهبردهای مؤثر و تدوین کلیات «برنامه اجرایی توسعه روستایی» روستای صدرآباد از توابع دهستان رستاق استان یزد می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان نقاط ضعف روستا، «کمبود آب» و از میان نقاط قوت آن، «امکان یکپارچه‌سازی اراضی»، و نیز از میان فرصت­ها، «وجود بازارهای مناسب بیرونی برای عرضه محصولات گلخانه‌ای» و از میان تهدیدها، «آلودگی محیط زیست روستا» از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه روستایی به‌شمار می‌روند. همچنین، راهبرد تهاجمی، با تمرکز روی نقاط قوت داخلی و فرصت­های خارجی، مناسب­ترین الگو برای توسعه این روستاست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of a Five-Year Rural Development Plan in a Strategic and Participatory Approach: A Case Study of Sadrabad Village of Rustaq Sub-district, Yazd Province of Iran

چکیده [English]

Diversity of rural location-spatial characteristics in Iran indicates difference in needs and requirements of rural communities, raising the necessity of local planning. This article presents effective strategies and formulates general issues on "executive plan of rural development" of Sadrabad village of Rustaq sub-district in Yazd province of Iran. For this purpose, it used a participatory and strategic planning approach in survey and Participatory Rural Appraisal (PRA) methods as well as SWOT model. The study results showed that among the weaknesses of the village, "water scarcity", among the strengths, "possibility of integrating the lands", among the opportunities, "presence of appropriate external markets for the supply of green house products", and among the threats, "environmental pollution of the village" were the most important factors affecting the rural development; in addition, the aggressive strategy with focus on internal strengths and external opportunities was found as the most suitable model for the development of the studied village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Five-Year Plan
  • Rural Development
  • Participatory Rural Appraisal (PRA)
  • sustainable development
  • SWOT Model