عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان

نویسندگان

چکیده

کشاورزی اجتماع­‌پشتیبان یکی از رویکردهای توسعه نظام­های بهره‌برداری نزدیک مناطق شهری است که در آن، از ظرفیت مالی و انسانی و علاقه آنها برای توسعه و مشارکت در فعالیت­های نظام­های بهره‌برداری خانوادگی استفاده می­شود. بر این اساس و با توجه به جایگاه شهروندان به عنوان یکی از ارکان اصلی این رویکرد، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه شهروندان شهرستان گرگان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع‌پشتیبان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آماره­های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی مربوط به شهروندان حاکی از آن است که سابقه سکونت در روستا، استفاده از منابع اطلاعاتی، زمینه‌های مورد علاقه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع‌پشتیان، سرمایه اجتماعی، و میزان علاقه به کشاورزی با میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع‌پشتیبان رابطه مثبت و معنی­دار با 99 درصد اطمینان دارند؛ همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تأثیرگذارترین متغیر بر میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت در کشاورزی اجتماع‌پشتیبان میزان سرمایه اجتماعی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Citizens’ Motivation to Participate in Community-Supported Agricultural Plans: A Case Study of Gorgan County

چکیده [English]

Community-supported agriculture is one of the main approaches to the farming systems located near the cities in which the financial and human capacities of citizens are used for developing family farming systems. Given the role, interest and status of citizens in this approach, this correlation-descriptive research aimed at examining the motivation of citizens to participate in community-supported agriculture (CSA) in Gorgan county. Descriptive and inferential statistics such as mean, standard deviation, coefficient of variation, correlation analysis, and path analysis were used for the data analysis. The results of correlation analysis indicated that there were positive significant relationships between the extent of motivation of citizens for participation in community-supported agriculture with the random variables such as years of settlement in village, use of information sources, areas of citizens’ interest to participate in CSA, level of social capital, interest to agriculture and willingness to invest in CSA programs. In addition, the result of path analysis indicated that social capital was the most influential factor on the motivation of citizens to participate in CSA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • participation
  • Citizens
  • Community-Supported Agriculture
  • Gorgan (Province)