درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام

نویسندگان

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر درک رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب­‌وهوا با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام است. جامعه آماری مطالعه را تمامی خانوارهای مناطق روستایی این شهرستان که در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده و در معرض تغییرات آب‌وهوایی (به‌ویژه خشکسالی) در ده سال گذشته قرار گرفته­اند، تشکیل می‌دادند (9169=N). 192 خانوار از جامعه آماری، با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، هنگامی که کشاورزان درک بالاتری از خطرات تغییر آب‌وهوا و اثربخشی اقدامات سازگاری داشته باشند، احتمال قصد سازگاری آنها نیز بالاتر خواهد بود؛ در مقابل، احتمال قصد سازگاری کشاورزان دارای افکار واهی و پوچ که با انکار خطر تغییرات آب‌وهوا، به سرنوشت در این زمینه اعتقاد دارند، کمتر خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers’ Adaptation Intention to Climate Change by Using Structural Equation Modeling: A Case Study of Rural Areas in Chardavol County, Ilam Province, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Jamshidi
  • S.H. Noori Zamanabadi
  • M.S. Ebrahimi
چکیده [English]

This study aimed at understanding farmers’ adaptation intention to climate change by using structural equation modeling in Chardavol county, Ilam province of Iran. The statistical society included all the farmer households in rural areas of the county exposed the climate change (particularly drought) over past ten years (N=9169). Bartlett table was used to estimate the sample size, resulting in the selection of 192 individuals (households). The multi-stage probability sampling was used in this study. The findings indicated that the farmers were more likely to have an adaptation intention when they perceived higher risks of climate change and greater effectiveness of adaptive measures; in contrast, they were less likely to intend to adapt when they were subject to wishful thinking, denials of climate change risks, and fatalism; in addition, the adaptation intention increased when the farmers perceived greater influences of the increases in electricity, water and fuel prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Adaptation
  • drought
  • Protection motivation theory
  • Chardavol (County)
  • Ilam (Province)