دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1386 
روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش‌های آن

صفحه 41-62

مسعود مهدوی؛ پژمان رضایی؛ مجتبی قدیری معصوم