بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

  در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش‌های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه‌های مستقل زنان برای انجام فعالیت‌های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه‌های مورد استفاده، به‌کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت‌سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه‌های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه‌های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان‌های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی‌داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Success of Iranian Women Facilitators in Forming Rural Women Independent Groups: A Case Study of East Azarbaijan Province Fattaneh Hajiloo, Fazileh Khani, Nematollah Taghavi,

نویسندگان [English]

  • Fattaneh Hajiloo
  • Fazileh Khani
  • Nematollah Taghavi
  • Mohammad Moghaddam Vahed
چکیده [English]

       One of the emphasized methods to promote women participation in rural society, as they are half of it, is to form independent women groups for collective action and team work. One of the methods that has been used in rural training and extension is to involve rural women leaders as "facilitators" for mobilization and capacity building in their society. In this study some personal and environmental factors that influence the success of facilitators in East Azarbaijan province will be examined drawing on the results of a field research that used face to face interviews and questionnaires in 6 counties. Questionnaire validity has been assessed by a number of subject specialists and academicians, and its reliability has been measured by using Cronbach's alpha which was equal to 88% and indicates appropriateness of research instruments. Findings show a significant relationship at 99% level between facilitators' success in generation and sustenance of independent women group activities (as dependent variable) and rural women acceptance of facilitators, facilitator connection with extension agents, her awareness of NGO concept (as independent variables). No significant relationship can be detected between dependent variable and variables related to the use of mass communication tools.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women / Women / Rural Participation / Facilitators / East Azarbaijan (Province of Iran) / Rural Communications