پس‌انداز روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی در سه استان کشور

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بررسی ساختار پس‌انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه‌بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره‌برداران روستایی در سرمایه‌گذاری و شیوه پس‌انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس‌انداز و طرح پرسش‌های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم‌افزار SPSS داده‌آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص‌های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به‌دست ‌آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس‌انداز روستایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Savings and Its Contributing Factors: A Case Study from Three Provinces

نویسنده [English]

  • Abbas Rahimi
چکیده [English]

         The purpose of this study is to examine the savings structure in rural areas and the role of factors that can affect it, in order to have insights into rural people behaviors, concerning their investment and saving methods. For this purpose, after understanding the factors that affect savings, and designing key questions, the required information was collected through a field study, and processed and analysed using different statistical indices and econometric models. This study has been carried out in three the provinces of Kermanshah, Ardabil and Fars. The study results show that in addition to household income other variables such as size of household, ownership of irrigated and rain fed lands, outstanding household loans and the educational level of the head of household are important factors in rural savings.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Savings/ Rural Beneficiaries/ Fars (Province of Iran)/ Kermanshah (Province of Iran)/ Ardabil (Province of Iran)