بررسی مدیریت دانش ضمنی امنیت غذایی با تأکید بر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نویسندگان

چکیده

 امنیت غذایی چالش دیرینه کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران است که تابع دو عامل، رشد فزاینده جمعیت و روند تولید محصولات غذایی می­باشد. مدیریت دانش موجود در سازمان جهاد کشاورزی، به ویژه دانش صریح و ضمنی که با امنیت غذایی منطقه سازگار باشد جزء وظایف اصلی مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت دانش امنیت غذایی کارشناسان و مدیران سازمان مرکزی جهاد کشاورزی استان فارس طراحی گردید. گروه‌های کلیدی این تحقیق با توجه به مدل رابرتسون، کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی استان فارس هستند. تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و 68 کارشناس به­طور تصادفی و با توجه به مبحث امنیت غذایی و اهمیت سه واحد دامپروری، باغبانی و زراعت از این سه واحد انتخاب شدند. روایی صوری توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای پایایی از طریق آزمون راهنما ضریب آلفای کرونباخ 72/0 به­دست آمد. برای بررسی دانش ضمنی امنیت غذایی از پنج شاخص استفاده شد و این نتیجه به­دست آمد که 80 درصد افراد امتیازی کمتر از 20 از 50 به­دست آورده‌اند. یافته‌ها نشان داد بیشترین استفاده از منابع دانش صریح به ترتیب شامل کتب، مجلات، گزارش‌ها و پژوهش‌های سازمانی است. همچنین، بیشترین روش‌های ارتباطی مورد استفاده برای ارتقاء دانش ضمنی، گفتگو با همکاران، شرکت در سمینارها و گفتگوی رودرو هستند. استفاده از مجلات با دانش ضمنی امنیت غذایی افراد همبستگی مثبت و معنی‌دار‌ی دارد. همچنین روش‌ ارتباطی گفتگو با همکاران با دانش ضمنی امنیت غذایی افراد همبستگی مثبت و معنی‌دار‌ی دارد. بالاخره افرادی که در طول خدمت خود علاوه بر کارشناس سمت مدیریت نیز داشته‌اند، دانش امنیت غذایی بیشتری دارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Food Security Tacit Knowledge Focusing on Agricultural Jihad Headquarter in Fars Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mansour Shahvali
  • Zahra Lachini
چکیده [English]

      Food security is an old challenge in many developing countries including Iran and it is a function of two factors: population increasing growth and the trend of food production. Managing the existing stock of knowledge in Agricultural Jihad Organization (AJO), particularly explicit and tacit knowledge which is consistent with regional food security is the key task of managers and experts of AJO . The main argument of this paper was to study food security knowledge management among managers and experts of AJO by using Robertson Model. Using survey method, the study considered food security issue and the importance of livestock, horticulture and farming units. 68 experts were randomly selected from these units. The experts ascertained the face validity of questionnaire and the reliability of the questionnaire could be seen in the computed Cronbach’s alpha coefficient of 0.72. To study tacit knowledge of food security 5 indicators were used and the results implied that 80 percent of respondents scored less than 20 from the maximum of 50. The results indicate from the explicit sources of information the most referred sources of information are books, magazines, reports and organizational research respectively. Dialogue among colleagues, participation in seminars and face to face conversation were among the mostly used forms of communication methods that would raise tacit knowledge. There is a positive and significant relationship between the use of magazines and food security tacit knowledge and between dialogue among colleagues and tacit knowledge. Finally, those who had a managerial position besides being a qualified staff during their employment possessed more food security tacit knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management/ Food Security/ Agriculture/ Ministry of Jihad for Agriculture (Fars Province)/ Fars (Province of Iran)