نویسنده = علی شمس
بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق

دوره 21، شماره 3، آذر 1397، صفحه 51-73

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی


واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 147-165

علی اصغر میرک زاده؛ وحید علی آبادی؛ علی شمس