تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان

نویسندگان

چکیده

 تحقیق
توصیفی-همبستگی حاضر با هدف بررسی راهکارهای ارتقای توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار
روستایی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را 3287نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی
شهرستان شیروان تشکیل می‏دادند که 120 نفر از آنها به روش نمونه­گیری خوشه­ای
چندمرحله‌ای­ با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند.
روایی
ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانل اعضای هیئت علمی ارتقا یافت و در نهایت،
تأیید شد. به‏منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از پیش‌آزمون پرسشنامه و محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد، که
مقدار آن بین 75/0 تا 81/0 به‏دست آمد.داده­های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی پردازش شدند.نتایج نشان
داد که مهم‌ترین دلیل سرپرست شدن زنان مورد مطالعه فوت همسر بود. 20/44درصد از
پاسخ‏گویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، 80/5 درصد تحت پوشش بهزیستی و پنجاه
درصد تحت پوشش هیچ‌کدام از نهادهای حمایتی نبودند. با استفاده از تحلیل عاملی،
راهکارهای بهبود توانمندی شغلی در چهار عامل آموزشی- حمایتی، فردی- روان‏شناختی،تأمین مسکن، و ضمانت و آموزش
شغلی از طریق نهادهای حمایتی و بیمه اجتماعی و درمانی خلاصه شدند که در مجموع،
42/60 درصد از کل واریانس راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار
روستایی را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar YAGHOUBI
  • Maryam ZIYARATI
  • Ali SHAMS
چکیده [English]

This study aimed at assessing solutions for improving occupational empowerment of rural female-headed households. Female-headed households in Shirvan (N=3287) formed the population of this descriptive- correlation study. The sample size was determined by using Cochran's formula (n=120), and two-stage cluster sampling method was used for selecting samples. The validity of the questionnaire was approved by a panel of academic experts. Pre-test and calculation of Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability (0.75-0.87). The data were analyzed using SPSS 20. The results showed that the main cause of women to be head of households was the death of their husbands; there had been covered 44.20% of respondents by the Imam Khomeini Relief Committee (RA) and 5.80% by the General Directorate of Social Welfare, and 50% had not been covered by any of the funding agencies. Using factor analysis method, solutions for improving occupational empowerment of rural female-headed households were catagorized into four factors including: training-supportive, individual-psychological, housing, job training, warranty and support through institutions, and social and health insurance. These factors could explain 60.42% of the total variance of strategies to improve job empowerment of rural female-headed households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational
  • Empowerment
  • Rural Women
  • employment
  • Village
  • Shirvan (County)