تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان

نویسندگان

چکیده

 تحقیق توصیفی-همبستگی حاضر با هدف بررسی راهکارهای ارتقای توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را 3287 نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان شیروان تشکیل می‌دادند که 120 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای­ با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانل اعضای هیئت علمی ارتقا یافت و در نهایت، تأیید شد. به‌منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از پیش‌آزمون پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که مقدار آن بین 75/0 تا 81/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی پردازش شدند. نتایج نشان داد که مهم‌ترین دلیل سرپرست شدن زنان مورد مطالعه فوت همسر بود. 20/44درصد از پاسخ‏گویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، 80/5 درصد تحت پوشش بهزیستی و پنجاه درصد تحت پوشش هیچ‌کدام از نهادهای حمایتی نبودند. با استفاده از تحلیل عاملی، راهکارهای بهبود توانمندی شغلی در چهار عامل آموزشی- حمایتی، فردی- روان‏شناختی، تأمین مسکن، و ضمانت و آموزش شغلی از طریق نهادهای حمایتی و بیمه اجتماعی و درمانی خلاصه شدند که در مجموع، 42/60 درصد از کل واریانس راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar YAGHOUBI
  • Maryam ZIYARATI
  • Ali SHAMS
چکیده [English]

This study aimed at assessing solutions for improving occupational empowerment of rural female-headed households. Female-headed households in Shirvan (N=3287) formed the population of this descriptive- correlation study. The sample size was determined by using Cochran's formula (n=120), and two-stage cluster sampling method was used for selecting samples. The validity of the questionnaire was approved by a panel of academic experts. Pre-test and calculation of Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability (0.75-0.87). The data were analyzed using SPSS 20. The results showed that the main cause of women to be head of households was the death of their husbands; there had been covered 44.20% of respondents by the Imam Khomeini Relief Committee (RA) and 5.80% by the General Directorate of Social Welfare, and 50% had not been covered by any of the funding agencies. Using factor analysis method, solutions for improving occupational empowerment of rural female-headed households were catagorized into four factors including: training-supportive, individual-psychological, housing, job training, warranty and support through institutions, and social and health insurance. These factors could explain 60.42% of the total variance of strategies to improve job empowerment of rural female-headed households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational
  • Empowerment
  • Rural Women
  • employment
  • Village
  • Shirvan (County)