عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین

نویسندگان

چکیده

تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بود (31338=N)؛ و حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 247 خانوار محاسبه و از طریق روش نمونهگیری چندمرحله‏ای تصادفی انتخاب شد. «رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی» از طریق شاخصسازی ترکیبی مرکب از هفده گویه در قالب طیف لیکرت سنجیده شد. همچنین، از روش‌های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل رگرسیون و آزمون‌های مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس و من‌ویتنی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سن، مسئولیتپذیری زیست‌محیطی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و منزلت اجتماعی و «رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی» رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، تحصیلات، درآمد، تعداد افراد خانوار و دانش با «رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی» رابطه منفی و معنیدار دارند. تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز نشان داد که شش متغیر سن، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، درآمد، مسئولیتپذیری زیستمحیطی و منزلت اجتماعی 57 درصد از واریانس رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی زنان روستایی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Household Waste Prevention Behavior of Rural Households in Qazvin County of Iran

چکیده [English]

  This descriptive-correlational study aimed at investigating factors affecting the household waste prevention behavior of rural households in Qazvin County of Iran. The statistical population consisted of all the rural households of the county (N=31338), out of which 247 households were selected by means of Cochran sampling formula in randomized multi-stage sampling method. The 'household waste prevention behavior' was measured by a composite index consisting of 17 items in Likert-scale type. In addition, for the purpose of data analysis, the statistical analytical methods including correlational coefficients, regression analysis and nonparametric compare mean tests of Mann-whitney and Kruskal-Wallis were applied. The study analyses showed that age , environmental responsibility , social participation , social trust and social status had significant positive correlations with household waste prevention behavior ; in contrast, education level, income, household size and knowledge had negative relations with that. Multiple regressions analysis showed that six variables including age, social trust, social participation, income, environmental responsibility, and social status of the rural women explained 57 percent of household waste prevention behavior variance.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Prevention Behavior
  • Household waste
  • Rural Women
  • Qazvin (County)