واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی

نویسندگان

چکیده

  مطالعه حاضر در روستای حسین­آباد شهرستان کنگاور با رویکرد کمی و به روش توصیفی - پیمایشی شد. جامعه آماری تحقیق را 2000 نفر زنان روستا تشکیل می‌دادند که 131 نفر از آنها به ‌ صورت تصادفی و بر اساس فرمول کرجسی و کوکران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‌ترین موانع مشارکت زنان روستایی بعد فرهنگی دارند. آداب و رسوم و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه روستایی، اشتغال زنان به فعالیت‌های سخت، تربیت فرزندان، بی‌سوادی یا کم‌سوادی زنان، عدم رضایت همسر جهت حضور در برنامه‌های آموزشی­ - ترویجی، و تمسخر و ایراد اهالی از مهم‌ترین عوامل مورد شناسایی در این مطالعه بود. همچنین نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان روستایی برحسب سواد و سن نسبت به سازه‌های مؤثر، در بعضی موارد اختلاف معنی‌داری به چشم می­خورد.   .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Barriers to Iranian Women\'s Participation in Training and Extension Programs

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar MIRAKZADEH
  • Vahid ALIABADI
  • Ali SHAMS
چکیده [English]

      This study is a quantitative research and the research method is descriptive survey. The statistical population consists of 2000 rural women of Hossein Abad village in Kangavar county. The sample size consisted of 131 women selected randomly on the basis of Krejcie and Cochran formula. The results indicated that the main barrier to women's participation was of the cultural type . The study recognized the following as the most important factors that prevent women's participation in education and extension programs: traditional beliefs that govern in the area, women involvement with difficult tasks, children upbringing, women low literacy or illiteracy, husband dissatisfaction with the presence of their wives in extension and education programs, and local criticism of those women who participate in the education and extension activities. The results also showed that there was not a consensus among rural women based on age and literacy level in relation to influential factors.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women's Participation/ Rural Women/ Participation/ Sustainable Rural Development/ Training Programs/ Extension Programs/ Kangavar (County in Iran)