دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1384 
بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

صفحه 1-18

محمود دانشورکاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمدحسین کریم؛ سحر سلطانی


بررسی کتاب

صفحه 147-154

علی شاه شجاعی؛ مهدی گنجیان