بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های عمرانی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان

نویسنده

چکیده

 در این مقاله، تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان، از طریق مطالعه میدانی(تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه‌گیریِ طبقه‌بندی شده، بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب‌ همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی، 4 متغیرِ انسجام ‌اجتماعی، ثروت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مالکیت باغ‌ها و زمین کشاورزی، بیش از 60 درصدِ عوامل مؤثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده‌اند. نتایج تحلیل مسیر، بیانگر آثار مستقیم و غیر‌مستقیم متغیرهایِ‌ رضامندی، انسجام‌ اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مسافرت، استفاده از رسانه‌های‌ ارتباط‌جمعی، مالکیت باغ‌ها و زمین کشاورزی، درآمد، ثروت، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت، بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح‌های عمرانی است که انسجام اجتماعـی با70/0 Beta و میزان وابستگـی سرپرستان خانـوار روستایـی بـه دولت با 12/0= Beta به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده‌اند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-economic Determinants of Rural People's Participation in Construction Programmes:A Case Study of Central District of Kashan County

چکیده [English]

This paper applies a classified sampling method through a field study (including questionnaires of 142 heads of rural households). It tries to analyze data in the questionnaires by using descriptive and inferential statistics, and calculation of correlation coefficient, multiple regression, and path analysis. Out of 14 correlated independent variables, 4 variables including social solidarity, wealth, membership in rural public institutions, and ownership of agricultural lands and orchards have explained over 60 percent of determinants of constructional participation. Results of the path analysis represent direct and indirect effects of the following variables on the extent of rural household heads' participation in the construction programme: satisfaction, social solidarity, progress motivation, membership in rural public institutions, travel, application of mass media, ownership of agricultural lands and orchards, income, dependency on government, out of which social solidarity (Beta=0.70)and extent of rural household heads' dependency on government (Beta=0.12)show the maximum and minimum path coefficients respectively.