تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر

نویسندگان

چکیده

  مدیریت مؤثر و کارآمد، پیش‌بینی تحولات آینده و مهیا سازی عوامل مرتبط، برای مواجهه با آنهاست. امروزه با توجه به تغییرات سریع و فراگیرِ جهانی، ضروری است که سازمان ترویج کشاورزی نیز ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود، خود را برای مدیریت مؤثرِ تحولات آتی آماده سازد. این تحولات در اجزای مختلف نظام‌های ترویجی شامل سازمان، گروه هدف، روش ها، تمهیدات و هدف ها، به وقوع می‌پیوندد. سازمان ترویج، هنگامی پویایی خود را حفظ می‌کند که قادر باشد چالش‌های مرتبط با تحولات محیطی و درون سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند. مقاله حاضر، همین موضوع را با استفاده از مقوله " آینده‌نگری" مورد کنکاش قرار داده است. در این مقاله، چگونگی تحقق رویکردهای فراگیر آتی ترویج کشاورزی در سطح جهان با کمک پنج جزء فناوری نرم افزاریِ نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر بررسی شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Future World Approaches towards Agricultural Extension through a Management Theory of Universal Organizations

چکیده [English]

  An effective and efficient management involves predicting future developments as well as providing for the concerned factors to deal with them. Today, rapid and universal world changes require that agricultural extension organizations meet present demands and prepare themselves to manage the future changes effectively. The changes have already started to occure within various components of every extension system including organization, target groups, methods, practices, and objectives. An extension organization may simply sustain its dynamism when it would be able to manage the challenges associated with its own environmental and intra-organizational changes. The paper reviews the same subject matter using a vision of extrapolation. It studies how to realize the future universal approaches of agricultural extension at the global level using five components of software technology in the management theory of universal organizations.