بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

نویسندگان

چکیده

 این مقاله به مطالعه اثـر جهانی شدنِ اقتصاد بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه و کنسانتره می‌پردازد . از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است، از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات، باعث شده است که هیچ کشوری از کشور‌های دیگر بی‌نیاز، نباشد. با توجه به اهمیت صنایع تولید آبمیوه و کنسانتره و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرورت بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارآیی این صنایع، امری اجتناب‌ناپذیر است. در این مقاله، برای اندازه‌گیری جهانی شدن از دو شاخصِ معیار سطح تجارت بین‌المللی(1) و معیار ادغام تجارت بین‌المللی(2) استفاده شده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که جهانی شدن ، اثرمعنی‌داری بر کارآیی فنی این صنایع ندارد و در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نه تنها این صنایع از مسیر اصلی خود منحرف نخواهند شد، بلکه از مزایای بیشتری نیز مانند از بین رفتن موانع تجاری برخوردار خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization Impact on Technical Efficiency of Fruit Juice Industries in Iran during 1983-2003

چکیده [English]

As it seems inevitable for all countries to get involved in world economy, expanded needs and necessities on one hand, and specialized production as well as emerging advanced technologies in the products on the other hand have caused no country could pace in isolation. Given the importance of industries associated with producing fruit juices and concentrates and also Iran's possible joining to World Trade Organization (WTO), it appears an inexorable fact to study the globalization impact on the efficiency of these industries. In the present paper, two criterion indexes of "Level of International Trade"(LIT) and "Integration of International Trade"(IIT) were used and the impact of globalization on technical efficiency was reviewed. As shown by the study results, the globalization impact on the technical efficiencies in these industries would not be a significant one; in addition, should Iran be a member country in the "WTO", such industries would not only keep straight their main route but also benefit from additional advantages like removal of trade constraints.