دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1391 
بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس

صفحه 155-170

ساره راسخی؛ علی اکبر مهرابی؛ سیداکبر جوادی


بررسی کتاب

صفحه 171-173

اسماعیل شهبازی