تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان

نویسندگان

چکیده

  امروزه، دسترسی کشاورزان به اعتبارات رسمی به­مثابه ابزاری برای توسعه کشاورزی و روستایی شناخته می‌شود. با این همه، بخشی از کشاورزان اعتبارات دریافتی خود را در امور غیرکشاورزی مصرف می‌کنند. سؤال این است که «چه رابطه­ای میان ویژگی‌های فردی و اقتصادی و اراضی کشاورزان و نیز ویژگی‌های اعتبارات دریافتی آنها با میزان هزینه­کرد اعتبارات در اهداف کشاورزی وجود دارد؟»؛ و همچنین، «از نظر کشاورزان، چه عواملی باعث انحراف اعتبارات از اهداف بخش کشاورزی می‌شود؟». پژوهش حاضر، با جامعه آماری 614 کشاورز دریافت­کننده اعتبارات کشاورزی در دهستان غنی بیگلو، در پی پاسخ بدین مسائل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنها شانزده درصد از کشاورزان اعتبارات را به‌طور کامل در اهداف کشاورزی مصرف می­کنند؛ میان میزان هزینه­کرد اعتبارات در بخش کشاورزی و متغیرهای فردی و اقتصادی و اراضی و نیز ویژگی‌های اعتبارات رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ و از نظر کشاورزان، نبود درآمدهای پایدار از عوامل اصلی بروز انحراف در اعتبارات کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Effective Factors on Diversion of Agricultural Credits in Rural Areas: A Case Study of Ghani Bigloo Subdistrict of Zanjan County

چکیده [English]

Today, farmers’ access to formal credits is considered as a means of agricultural and rural development. However, a number of farmers spend their received credits on non-agricultural purposes. The question is “what is the relationship of farmers’ individual, economic and land characteristics and their received credit features with the amount of credits spent on agricultural purposes?”, and also, “according to the farmers, which factors cause credit diversions from objectives of Agriculture sector?”. This study with a statistical society of 614 farmers who received the agricultural credits in Ghani Bigloo district tries to answer these issues. Study results indicate that only %16 of the farmers spend the credits completely on the agricultural purposes; there is a significant relation of the credit spending in the Agriculture sector with the variables of the farmers’ individual, economic and land characteristics and the credit features; and according to the farmers, lack of sustainable incomes is one of the main factors resulting in agricultural credit diversions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development/ Rural Development/ Agricultural Credits/ Ghani Bigloo (Subdistrict)/ Zanjan (County in Iran)