بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس

نویسندگان

چکیده

داده‌های پژوهش حاضر به­صورت میدانی و به­روش توصیفی- همبستگی با استفاده از 150 پرسشنامه در سال زراعی 89-1388 گردآوری شد. جامعه نمونه شامل کلیه مرتع­داران بهره­مند از بیمه مراتع در استان فارس بود. نتایج ضریب اسپیرمن نشان داد که میان تعداد بهره‌برداران و رضایت از بیمه رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد، اما رابطه متغیر غرامت با رضایت از بیمه معنی­دار نیست؛ همچنین، آزمون من­ـ ­ویتنی نشان داد که  متغیرهای تمایل به بیمه کردن و رضایت از بیمه اختلاف معنی­دار دارند و بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس، رضایت از بیمه با  متغیر محل کسب درآمد اختلاف معنی­دار ندارد، اما متغیر مشکلات کلی بهره‌بردار با رضایت از بیمه دارای اختلاف است. در پایان، محاسبه و ارزیابی درست و پرداخت به­موقع غرامت پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operators’ Satisfaction of Range Insurance in Fars Province

چکیده [English]

This is a descriptive-correlative study with the data gathered through 150 questionnaires distributed in a field study over the crop year of 2009-2010. Statistical sample includes all the range managers benefitting from range insurance in Fars province of Iran. The results from Spearman coefficient show that the number of the operators has a significant positive relation with the satisfaction of insurance, but the relation of compensation variable with that is not significant. In addition, the results from Mann-Whitney test indicate that the variables of willingness to make an insurance contract and satisfaction of insurance are significantly differed; and according to the results of Kruskal-Wallis test, the satisfaction of insurance has no significantly different relation with the variable of income acquisition means, but the variable of operator’s general problems is differed from that. Finally, it is suggested to reckon and assess the compensation properly as well as to pay the amount of it on-time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangelands/ Range Managers/ Range Insurance/ Satisfaction/ Fars (Province of Iran)