تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

  هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات و تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در منطقه خور و بیابانک استان اصفهان بوده، به­صورت پیمایشی تک­مقطعی به انجام رسیده و در آن، از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه نخبگان محلی، دست­اندرکاران پروژه و کارشناسان ستادی شهرستان و استان بودند که به­روش سرشماری 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته­اند. نتایج گویه­های مربوط به موانع و محدودیت‌های اجرایی طرح در چهار بخش اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالی، نهادی- قانونی، و نیز عملیاتی، فنی و اجرایی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. برای تلخیص داده‌ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج نشان داد که در مجموع، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی مزرعه و نیز عوامل نهادی 749/76 درصد واریانس عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین می‌کنند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Restrictive Factors Involved in Agricultural Land Renovation and Development Programs: A Case Study of Khor-o Biabanak Region, Isfahan Province

چکیده [English]

This study aims at investigating issues and problems as well as analyzing restrictive factors involved in agricultural land Renovation and development programs in Khor-o Biabanak region of Isfahan province. It was conducted in a single cross-sectional survey method. The study used a questionnaire to collect the required data through interviews. Statistical society included all the local elites, project administrative stakeholders, and experts at the county and provincial levels; among them, 118 people were selected as the sample size in a headcount method and then interviewed. Results of the items relating to the implementation constraints and limitations of the program were prioritized on the basis of variation coefficient into the four parts including socio-cultural, eco-financial, institutional-legal, and also operational, technical and implementation. To summarize the data, factor analysis was used and the results indicated that totally, socio-cultural, economic, farm physical and also institutional factors explained %76.749 of variance of the concerned restrictive factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Lands/ Land Consolidation/ Land Management/ Khor-o Biabanak (Region)/ Isfahan (Province of Iran)