سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی*

نویسندگان

چکیده

  رشد جمعیت در قرن بیستم موجب مطرح شدن مقوله سلامت شد. تحقق سلامت مستلزم محیط سالم و بسترهای مناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست­محیطی است. شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن، از یک سو، و اقدام برای ارتقای آن در نواحی روستایی، از سوی دیگر، اهمیت بسیار زیادی دارد و می­تواند نقشی مهم در پایداری این نواحی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح سلامت خانوارهای ساکن در نواحی روستایی شهرستان خنداب است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و تحلیلی است. در این راستا، با توجه به ابعاد و شاخص­های سلامت، داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه) جمع­آوری و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره گام به گام تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که وضع سلامت در ناحیه مورد مطالعه با میانگین 24/3 در وضعیت مطلوب قرار دارد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت، هفت متغیر در قالب عوامل تأثیرگذار وارد معادله شدند که در مجموع، 7/73 درصد از واریانس سلامت خانوارها را تبیین می­کنند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of Health Level in Rural Areas According to Healthy Village Approach: A Case Study of Khondab County, Markazi Province

چکیده [English]

Population growth during twentieth century gave rise to the issue of health. Health in urban and rural areas is a complicated phenomenon the realization of which requires healthy environment and appropriate social, economic, cultural and environmental grounds. Understanding the nature and dimensions of health and its effective factors, on the one side, and making an effort to promote it on the other side, are of quite high importance in the rural areas and also play an important role in sustainability of these areas. This study aims at measuring and analyzing the health level of the households residing in the rural areas of Khondab county, and uses a descriptive and analytical method. For this purpose, given the dimensions and indexes of health, the required data is gathered through a field study method (questionnaire) and analyzed by using the stepwise multiple variable regressions. Study results indicate that the health level in the studied area is at a favorable status by an average of 3.24. To identify the factors effective on health, seven variables entered into the equation within the effective factors which totally, explained 73.7 percent of the household health variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health/ Healthy Village/ Rural Sustainable Development/ Khondab (County)/ Markazi (Province of Iran)