دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، اسفند 1398، صفحه 1-200 
بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

صفحه 71-89

10.30490/rvt.2020.253500.0

ساسان اسفندیاری؛ مریم دهقانی دشتابی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی