بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه توسعه و اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

با توجه به ارتباط نزدیک بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران، تعیین کم و کیف رابطه­ بین این دو متغیر می‌تواند به تبیین سیاست­های توسعه بخش روستایی و شهری کمک مؤثری کند. از این‏رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از دو روش تودا و یاماموتو و آزمون کرانه‌ها، رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران با بهره گیری از داده‌های جمعیت و نرخ رشد طبیعی آن، درصد افراد فقیر و ضریب جینی طی سال­های 1392-1364 بررسی شد. نتایج آزمون‌های علیت با استفاده از هر دو روش نشان داد که مهاجرت و فقر رابطه دوسویه دارند؛ فقر خانوارهای روستایی باعث مهاجرت از روستا به شهر می­شود و مهاجرت نیز می‌تواند موجب کاهش فقر روستایی شود.بنابراین، دولت می‌تواند با تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجران از جمله ارتقای وضعیت مشاغل غیررسمی در شهرها و روستاها، فقر آنها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Causal Relationship between Poverty and Migration from Rural to Urban Areas in Iran

نویسندگان [English]

 • S. Esfandiari 1
 • M. Dehghani Dashtabi 2
 • S. Nabieyan 3
 • H.R. Mirzaei Khalilabadi 4
1 PhD Student in Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 MSc. Student in Development and Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Since there is a close relationship between poverty and migration from rural to urban areas in Iran, determining the quality and quantity of the relationship between these two variables can effectively help to explain the rural and urban development policies. Therefore, this study aimed at investigating this relationship using both Toda-Yamamoto (TY) and Bounds tests as well as the data of population and its natural growth rate, the percentage of poor people, and Gini coefficient during 1985-2913. The results of both causality tests showed that migration and poverty were closely linked and had a two way relation; in addition, the rural poverty could be the cause of migration from the rural to urban areas, and the migration could also lead to rural poverty alleviation. In other words, the migration leads to poverty mitigation in the rural area. Therefore, the government can improve the allocation of funds in accordance with the situation of migrants, including informal jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poverty
 • Immigration
 • Toda-Yamamoto (TY) Test
 • Bounds Test
 1. Baniasadi, M., Zare Mehrjerdi, M. and Varmazyari, H. (2013). Investigating economic factors affecting the immigration of rural people in Iran. Journal of Agricultural Economics Researches, 5(1): 183-196. (Persian).
 2. Daneshvar Kakhki, M.D., Karimkoshteh, H. and Golriz Ziyaei, Z. (2006). The effect of increasing agricultural productivity on the immigration of rural people in Iran. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 13(4): 174-180. (Persian).
 3. Goldsmith, P.D., Gunjal, K. and Ndarishikanye, B. (2004). Rural-urban migration and agricultural productivity: the case of Senegal. Agricultural Economics, 31(1): 33-45.
 4. Harris, J.R. and Todaro, M.P. (1970). Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. The American Economic Review, 126-142.
 5. Jafari Sani, M. and Bakhshoudeh, M. (2008). Study of spatial distribution of poverty and food insecurity of urban and rural households in Iran by province distribution. Agricultural Economics and Development, 16(61): 103-123. (Persian).
 6. Kumar Narayan, P. and Smyth, R. (2006). Higher education, real income and real investment in China: evidence from Granger causality tests. Education Economics, 14(1): 107-125.
 7. Maher, F. (1996). Literacy works on the migration of the village to the city. Quarterly Journal of Economics and Development, 6: 54-57. (Persian).
 8. Malik, S., Chaudhry, I.S. and Hanif, I. (2012). Analysis of rural poverty in Pakistan; bi-model estimation of some selected villages. International Journal of Humanities and Social Science 2(8): 73-80.
 9. Manavi, M. (2009). Analysis of poverty (absolute and subjective) in Kurdistan province. Master's Degree in Theoretical Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. (Persian).
 10. Morley, B. (2006). Causality between economic growth and immigration: an ARDL bounds testing approach. Economics Letters, 90(1): 72-76.
 11. Negahdari, A., Piraei, K., Keshavarz Haddad, G. and Haghighat, A. (2014). Estimating poverty line of Iranian rural households with respect to household size, 2006-2011. Journal of Village and Development, 17(4): 155-172. (Persian)
 12. Nguyen, L.D., Raabe, K. and Grote, U. (2015). Rural-urban migration, household vulnerability, and welfare in Vietnam. World Development, 71: 79-93.
 13. Odhiambo, N.M. (2009). Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: an ARDL bounds testing approach. Energy Policy, 37(2): 617-622.
 14. Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 15. Raeis-Dana, F. (2005). Measuring indicators and predicting poverty in Iran. Social Welfare Quarterly, 4(17): 85-134.
 16. Rahmani, T. and Hassanzadeh, E. (2011). Impact of immigration on economic growth and regional convergence in Iran. Economic Modeling Research, 2(5): 1-19.
 17. Ranis, G. (1997). Rural-urban migration, surplus of labour. Discussion Paper. Yale University.
 18. Ranis, G. and Fei, J.C. (1961). A theory of economic development. The American Economic Review, 533-565.
 19. Ravallion, M., Chen, S. and Sangraula, P. (2007). New evidence on the urbanization of global poverty. Population and Development Review, 33(4): 667-701.
 20. Razavi, H. (2003). Village, poverty and development: coping with rural poverty (experiences of Asian countries). Tehran: Rural and Development Publications. (Persian).
 21. Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 219-231.
 22. Shafiei Kakhki, M. (2011). Immigration, income inequality or quality of life promotion. Journal of Applied Economics Studies, 2(4): 89-112. (Persian).
 23. Shamsoddini, A. and Gorjian, P. (2010). Factors affecting migration of rural prople to cities, emphasizing the migration network. Journal of Studies of Humman Settements Planning, 5(11): 75-92. (Persian).
 24. Tang, C.F. and Tan, B.W. (2014). The linkages among energy consumption, economic growth, relative price, foreign direct investment, and financial development in Malaysia. Quality and Quantity, 48(2): 781-797.
 25. Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2): 225-250.
 26. Todaro, M.P. (1969). A model of labor migration and urban employment in less developed countries. American Economic Review, 59(1): 138-148.
 27. Zanjani, H. (2001). Migration. Tehran: SAMT. (Persian).