امکان ‏سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد پولی، مالی و اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد هنر، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد بین رشته ای، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، پردیس البرز، کرج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف امکان­ سنجی توسعه پایدار روستایی از مسیر توسعه صنایع خلاق انجام شد. جامعه آماری، روستاهای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال‏زایی استان اصفهان در برنامه پنج‏ساله ششم توسعه بودند. 122 روستای استان اصفهان در سال اول برنامه مورد بررسی قرار گرفتند که از آن میان، پنجاه روستای دارای توان تولید صنایع دستی به کمک ظرفیت سنجی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل سوات و مطالعات میدانی، امکان سنجی کمّی نقاط ضعف و قوت و نیز تهدیدها و فرصت­های ­توسعه صنایع خلاق با توجه به سرمایه های روستا بررسی شد. بر پایه نتایج تحقیق، از پنجاه روستای مورد مطالعه، هفت روستا از طریق توسعه صنایع دستی امکان دستیابی به توسعه پایدار روستایی را نداشتند؛ همچنین، یک روستا دارای شاخص توسعه پایدار روستایی صفر بود. از این‏رو، پیشنهاد شد که هر روستای دارای امتیاز بیشتر به عنوان مکان کارگاه مرکزی برای تولید، تأمین مواد اولیه، کنترل کیفیت، آموزش و نظارت بر صنایع دستی معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Sustainable Rural Development through the Development of Creative Industries: A Case Study of Handicrafts in Selected Villages of Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • H. Abrishami 1
 • R. Bidram 2
 • V. Majed 3
 • E. Bakhshayesh 4
1 Professor, Department of Monetary, Financial and Islamic Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Art Economics, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran.
4 PhD Student in Economics, University of Tehran, Alborz Campus, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed at the feasibility of sustainable rural development through the development of creative industries. The statistical population is Villages of Isfahan Economic Development and Employment Development Plan in the 6th Five-Year Development Plan. 122 villages were surveyed in the first year of the program, which, with the help of capacity-measuring, 50 villages, among them the potential of handicraft production, were selected as sample size. Using SWOT analysis and field studies, the feasibility of some weaknesses, strengths, threats and opportunities associated with the development of creative industries with regard to rural capital is examined. Of the 50 villages that have the potential for handicrafts, 7 villages do not manage to develop sustainable rural development through handicrafts. A village with a long-term sustainable development index is zero. It is suggested that each village, which has more points among the rest of the city's villages, is a place for a central workshop for production, supply of materials, quality control, training and supervision of handicrafts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feasibility study
 • Rural development
 • Sustainable development
 • Creative Industries
 • Handicrafts
 • Isfahan Province (Selected Villages)
 1. Alavizadeh, A. (2007). Socio-economic development patterns (with emphasis on sustainable rural development in Iran). Political and Economic Information, 245: 190-201. (Persian)
 2. Ardhala, A.D., Santoso, E.B. and Sulistyarso, H. (2016). Influence factors on the development of creative industry as tourism destination (case study: footwear village in Mojokerto City). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227: 671-679.
 3. Balfour, B., Fortunato, M.W. and Alter, T.R. (2018). The creative fire: an interactional framework for rural arts-based development. Journal of Rural Studies, 63: 229-239.
 4. Divandari, J., Danaeinia, A. and Izadi, P. (2017). Analysis of the role of handicraft production in rural sustainable development: a case of Sar Aqa Seyyed, Chaharmahal and Bakhtiari. Journal of History, Culture and Art Research, 6(1): 549-565. (Persian)
 5. Europarc Federation. (1995). European charter for sustainable tourism in protected areas. Grafenau. Germany:Europarc Federation.
 6. European Commission- Tourism Sustainability Group. (2007). Action for more sustainable European tourism. Report of the tourism sustainability Group.
 7. Florida, R.L. (2002). The rise of the creative class: and how it‘s transforming work, leisure, community and everyday life. New York, NY: Basic Books.
 8. Hashemi, N. and Ghaffari, G. (2017). A proposed sustainable rural development index (SRDI): lessons from Hajij village, Iran. Tourism Management, 59: 130-138.‏
 9. Hosseinnia, E. and Shoja, B. (2017). The role of handicrafts in sustainable development of rural tourism with emphasis on indigenous knowledge. International Journal of Geography and Geology, 6(1): 1-7.
 10. Howkins, J. (2001). The creative economy: how people make from ideas. London: Penguin, UK.
 11. ‏Kayghobadi, M., Fakhraei, M., Alavi, S. and Zavari, A. (2008). From cultural industries to creative industries. Project of Document Development of Cultural Industries for Qom Province. (Persian)
 12. Landry, C. (2012). The art of city making. London: Routledge.‏
 13. Levickaite, R. (2015). Modelling of the creative economy sustainable development. Doctoral Dissertation, VGTU Leidykla Technika.‏
 14. Najafian Najafabadi, M. (2015). Planning creative industries with a strategic planning approach. Master's Thesis, Isfahan University of Art. (Persian)
 15. Renani, M. (2014). The symbolic capital of the developmental center. Cultural-Social-Economic Journal of the Vocabulary, 29: 10-16. (Persian)
 16. Stolarick, K.M., Denstedt, M., Donald, B. and Spencer, G.M. (2011). Creativity, tourism and economic development in a rural context: the case of Prince Edward County. Journal of Rural and Community Development, 5(1).
 17. UNCTAD (2014). Creative economy report. UN: The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Available at http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946 (Retrieved at 11 September, 2018).