دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، اسفند 1397، صفحه 1-178 
2. گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی

صفحه 29-46

زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی