نویسنده = ناصر شاهنوشی
تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه

دوره 24، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-172

10.30490/rvt.2021.342765.1217

ناصر شاهنوشی؛ لیلی ابوالحسنی؛ الهه اعظم‌رحمتی؛ رؤیا محمدزاده


بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1396، صفحه 111-134

10.30490/rvt.2017.61257

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ حمید طاهرپور؛ متین فاطمی؛ علی‌اصغر علامه


بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-19

10.30490/rvt.2018.59418

فاطمه گریوانی؛ حلیمه جهانگرد؛ ناصر شاهنوشی


بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 137-154

10.30490/rvt.2018.59108

ناصر شاهنوشی؛ محمد مظهری؛ حمیده خاکسار آستانه؛ مریم رسول زاده