بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

  جایگاه زنان در توسعه پایدار به­ویژه در مناطق روستایی و در حفاظت از منابع آبی انکارناپذیر است. مطالعه حاضر به تحلیل نقش زنان روستایی در مصرف اصولی منابع آبی کشاورزی با استفاده از دو مدل لوجیت مجزا می­پردازد. آمار و اطلاعات مورد نظر در 1387 با تکمیل 300 پرسشنامه در جامعه زنان روستایی استان خراسان رضوی و همچنین، 35 پرسشنامه ویژه کارشناسان جمع­آوری شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نتایج نشان می­دهد که زنان روستایی در زمینه آبیاری چندان فعالیت ندارند، که مهم­ترین علل آن عبارت­اند از: فرهنگ منطقه، پرمسئولیت و سخت بودن این فعالیت، و عدم آشنایی با نحوه انجام آن؛ اما به دلیل تأثیر غیرمستقیم زنان روستایی بر افراد خانواده و اطرافیان خود، باید آنها را با روش­های حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد. در پایان، راهکارهایی مناسب و اجرایی در این زمینه ارائه می­شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Rural Women Participation in the Conservation of Agricultural Water Resources:

چکیده [English]

The women position is undeniable in sustainable development and conservation of water resources particularly in rural areas. The present study is an attempt to analyze the role of women in proper consumption of agricultural water resources. The study applies two separate logit models to a set of data that is collected by a questionnaire from a sample size of 300 rural women in Khorasan Razavi province; in addition 35 questionnaires are collected from the experts in the field. The study is a survey and the results indicate that rural women are not very active in irrigation, due to cultural belief prevalent in the area, task difficulty, and unfamiliarity with the task. It is necessary to introduce rural women to water conservation techniques since they have an indirect impact on their family members and those around them. Finally, appropriate and practical solutions will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women Participation/ Agricultural Water Resources/ Rural Women/ Logit Model/ Case Study/ Khorasan Razavi (Province of Iran)