بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

آموزش به‌مثابه مؤثرترین عامل سرمایه انسانی با ایفای نقشی به‌سزا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. با در نظر گرفتن اهمیت آموزش و تحمل هزینه‌های سنگین آن برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی در ایران، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش بر درآمد افراد روستایی در قالب تابع دریافتی مینسر پرداخته و نکته بارز آن استفاده از الگوی چندسطحی برای برآورد اثرات آموزش و تجربه در درآمد افراد است. بدین منظور، از اطلاعات مرکز آمار ایران در مورد 13953 شاغل روستایی در طرح هزینه- درآمد خانوار روستایی سال 1391 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که آموزش دارای نقش مثبت و معنی‌دار در دریافتی روستاییان است؛ همچنین، با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، درآمد گروه مردان 62 درصد بیش از گروه زنان روستایی و نقطه حداکثر تجربه کاری آنها هم بیش از زنان است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در راستای ارتقای درآمد روستاییان، برنامه‌ریزان به توسعه آموزش و استفاده بهینه از افراد دارای تحصیلات به‌ویژه افراد دارای تحصیلات آموزش عالی توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Income of Rural Employees in Iran

چکیده [English]

Education as the most influential factor in human capital with a significant role in the growth and economic development has always been of interest to economic planners and policy-makers. Given the importance of education and training and bearing heavy costs for improving the quality of human force in Iran, this study tried to assess the impact of education on rural people's income in the form of incoming Mincer function, and its focal point was to use multilevel models to estimate the effects of education and experience on the income. For this purpose, we used the data collected from rural household expenditure-income plan of Statistical Center of Iran for 13953 rural workers in 2012. Study results indicated that education had a significant positive role in the rural income; also, given a constant condition for other factors, rural men's incomes were 62% higher than rural women's, and their maximum experience was also more than that of the women group. Therefore, to enhance the rural income, the planners should pay more attention to educational development and optimal use of educated people, especially those with higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income
  • Human Capital
  • Mincer Function
  • Multilevel models
  • Rural Workers