دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1385 
3. جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار

صفحه 73-98

سیدهدایت الله نوری؛ سیدرامین غفاری


4. نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها

صفحه 99-130

ابوالقاسم شریف زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


6. تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی

صفحه 153-170

طهماسب مقصودی؛ هوشنگ ایروانی؛ حمید موحدمحمدی؛ علی اسدی