دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 103، دی 1402